Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla valtionperintöasiassa

HEL 2022-012959
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 188 §

Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan perusteella siirtää toimivaltaansa liikuntajaostolle valtionperintönä saadun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan mukaan: Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää valtionperintönä saadun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä.

Kaupunginhallitus vahvisti 9.11.2020, § 766 erään valtionperinnön erillisen käyttötarkoituksen seuraavasti:

  • Järjestöavustuksiin, joilla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi
  • Avustuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa.

Tästä valtionperintöavustuksesta sosiaali- ja terveysjaosto on myöntänyt avustusta järjestöille ikäihmisten liikkumista edistäviin hankkeisiin (yhteensä 700 000 euroa vuonna 2022) ja kulttuuri- ja kirjastojaosto on ikäihmisten kulttuuripalveluja toteuttaville tahoille (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Helsingin kaupungin 27.10.2022 julkaistussa talousarvioesityksessä 2023 tämä valtionperintöavustusmääräraha on osoitettu kokonaisuudessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Hallintosäännön 17 luvun, 3 §:n 3. kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikuntajaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avustusmäärärahat kohdennetaan jaostojen käyttöön tulosbudjetista päätettäessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 6.10.2020, § 162 toimivallan siirtämisestä kulttuuri- ja kirjastojaostolle valtionperintönä saadun ja kulttuuritoimintaan osoitetun avustuksen jakamisesta. On perusteltua, että toimivalta valtionperintönä saadun ja toimialalle avustusten myöntämiseen osoitetun liikkumista edistävän avustuksen jakamisesta osoitetaan liikuntajaostolle.

Vuonna 2023 avustus kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle talousarviossa 2023 osoitetusta valtionperinnöstä liikuntajaoston jakamat avustukset (700 000 euroa) kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurijaoston jakamat avustukset (1,3 miljoonaa euroa) kulttuuritoiminnan edistämiseen. Liikuntajaosto sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto päättävät avustushakuun liittyvästä prosessista ja avustuskriteereistä joulukuun kokouksissaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi