Kokoonpanon muutos, nimistötoimikunta, eroaminen

HEL 2022-012986
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 850 §

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää tutkija Eva Packalènille eron nimistötoimikunnan varajäsenyydestä ja nimetä kaupunginmuseon tutkija John Lagerstedtin tiimivastaava Anna Finnilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimistötoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Kaupunginhallitus on 9.8.2021 nimittänyt nimistötoimikunnan toimikaudeksi 2021-2023. Kaupunginmuseota toimikunnassa edustaa tiimivastaava Anna Finnilä ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on tutkija Eva Packalén. Packalén on ilmoittanut erostaan nimistötoimikunnasta 1.1.2023 lukien. Kaupunginmuseo ehdottaa 17.11.2022, että Eva Packalénin tilalle valittaisiin suostumuksensa mukaan kulttuuriympäristötiimin tutkija John Lagerstedt jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys on kaupunginmuseon ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi