Viran perustaminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, työllisyysjohtaja 1.3.2023 alkaen

HEL 2022-013005
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 830 §

Työllisyysjohtajan viran perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle 1.3.2023 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti työllisyysjohtajan viran kaupunginkanslian elinkeino-osastolle 1.3.2023 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaista tehtävää varten, jossa käytetään julkista valtaa.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyysasioiden hoitamiseksi tehdään merkittävä määrä viranhaltijapäätöksiä, jotka on aiemmin tehnyt maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja. Organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi on tarkoituksenmukaista, että jatkossa työllisyysasioita koskevista viranomaispäätöksistä vastaisi nyt perustettavaksi esitettävässä virassa toimiva työllisyysjohtaja.

Työllisyysjohtaja vastaa työllisyysasioiden pitkäjänteisestä kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu Helsingin työllisyysasioiden strateginen suunnittelu ja toteutus, operatiivisten toimintojen ja hankkeiden johtaminen sekä yksikön budjettivastuu.

Työllisyysjohtajan tehtävään kuuluu julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi tehtävä on perustettava virkana; Tehtäviin kuuluu muun muassa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisia päätöksiä koskevien oikaisuvaatimusten käsitteleminen ja ratkaiseminen, kaupungin puhevallan käyttäminen kokeilualueen päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa sekä työllisyysavustuksesta ja Helsinki-lisästä (rahallinen tuki työnantajille, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille) päättäminen. Työllisyysjohtaja toimii lisäksi esittelijänä kunnallisessa päätöksenteossa. Työllisyysjohtajan alaisena on virassa olevia henkilöitä ja hän toimii elinkeinojohtajan sijaisena.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha kaupunginkanslian talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää. Kokonaispalkkajärjestelmän soveltamispiiriin kuuluvat tehtävät sijoitetaan 1.1.2023 lukien johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (KP 22.11.2022, § 219). Perustettavaksi esitetty virka sijoittuu vaativuusluokkaan H6. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi