Toivomusponsi, nuorten aloitekanavasta useita eri kieliversioita

HEL 2022-013018
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 88 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta koskien nuorten aloitejärjestelmän kieliversioita

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyinen käytäntö julkaista aloitteet sillä kielellä, jolla ne on laadittu ja jossa nuoren aloitteeseen on vastattu sillä kielellä, jolla se on tehty on nuorelle mielekäs toimintatapa. Nuorten aloitteille on rakennettu uudistettu osio Nuorten Helsinki -sivustolle, jossa toiminnallisuuksia ja verkkonäkymää on uudistettu muun muassa eri kieliversioiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla. Uusien verkkosivujen tavoitteena on olla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tasavertaisen hyvät ja kattavat sisällöltään.

Nuorten aloitejärjestelmä on Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisen kanava. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloitejärjestelmä otettiin Helsingissä käyttöön vuonna 2015, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2015, 84 § silloisen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muutoksen lisäämällä uuden 25 a §:n nuorten aloitteiden käsittelystä. Nuorten aloitteiden käsittely poikkeaa hieman muiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä Helsingissä, sillä nuorten aloiteprosessissa huomioidaan nuorten erityistarpeet sekä demokratiakasvatuksellisuus. Aloitejärjestelmän tarkoituksena on tarjota kaikille helsinkiläisille 13–17-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekemiseen ei vaadita vahvaa tunnistautumista.

Aloitteet tehdään yleensä Nuorten Helsinki osallistu ja vaikuta -sivuston kautta. Nuorten Helsinki -sivusto ja aloitelomake on julkaistu sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Sivuston kautta, sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimialoille jätetyt aloitteet toimitetaan kirjaamoon rekisteröintiä varten. Aloitteen vireille tulossa ja täydentämisessä sen käsittelyn aikana sovelletaan hallintolain menettelysäännöksiä. Hallintoasioina aloitteet kirjataan Ahjo-järjestelmään. Kaupunginsihteerit vastaavat nuorten aloitteiden asianohjauksesta. Aloitevastaus valmistellaan pormestarin tai asianomaisen apulaispormestarin vastattavaksi, vastaukset valmistellaan kaupunginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Toimialojen asiantuntijat laativat aloitteiden vastaamiseksi tarvittavat selvitykset ja vastaavat mahdollisista yhteydenotoista aloitteen lähettäneeseen nuoreen. Kaupunginsihteerit vastaavat vastausten laatimisesta ja niiden lähettämisestä aloitteen tekijöille. Aloitteisiin vastataan pormestarin tai apulaispormestarin kirjeellä. Pormestari tai apulaispormestari on vastannut aloitteeseen, sillä kielellä, millä aloite on jätetty.

Lähtökohtana on, että aloitteeseen vastataan samalla tavalla kuin muihin kunnan asukkaan aloitteisiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla.

Nuorten aloitteiden kielikäytännöt

Toivomusponnessa esitetään saapuneiden aloitteiden kääntämistä ruotsiksi. Aloitteiden julkaisu toteutetaan kuntalaisaloitteiden tapaan, eli aloitteet ja palautteet ovat nähtävillä sillä kielellä, jolla ne on laadittu. Nuorten aloitejärjestelmän saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta on kaupungissa pyritty edistämään muilla keinoin. Nuorten aloitteisiin myös vastataan sillä kielellä millä aloite on jätetty, mikäli aloite on tullut suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kuluvana keväänä nuorten aloitteille on rakennettu uudistettu osio Nuorten Helsinki -sivustolle. Nuorten aloitteita tukevia toiminnallisuuksia ja verkkonäkymää on uudistettu muun muassa eri kieliversioiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla. Uusien verkkosivujen tavoitteena on olla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tasavertaisen hyvät ja kattavat sisällöltään.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalvelut tekee kuluvan vuoden aikana markkinointikampanjan uudistetusta nuorten aloitesivustosta. Aloitejärjestelmän markkinoinnista ja nuorten aloitemahdollisuuden viestinnästä tehdään erillinen suunnitelma ja kampanja toteutetaan, kun työryhmän tekemä ehdotus uudistetusta aloitteiden käsittelyn ja niihin vastaamisen prosessista on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Kampanja toteutetaan kolmella kielellä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla viestintää ja markkinointia tehdään pääsääntöisesti kolmella kielellä, suomi-ruotsi-englanti (pl. sisäinen viestintä ja päätöksentekoviestintä). Viestintä- ja markkinointikanavat valitaan kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi ruotsinkielistä viestintää tehdään HBL:n avulla, jos kohderyhmänä on ruotsia äidinkielenään puhuvat aikuiset. Kun kyseessä on lapset ja nuoret, toimiala tekee tiiviisti yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen viestinnän kanssa, jotta saadaan muun muassa Wilma-viesteihin ja -tiedotteisiin tietoa ruotsiksi ruotsia puhuville lapsille ja nuorille. Ruotsinkielisissä kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi ilmoitustaulujen julisteet ja koulun infonäyttöjen infosisältö ja mainokset ovat ruotsiksi. Kouluissa näkyvän viestinnän lisäksi tehdään ruotsiksi viestintää sekä vaikuttamiseen ja osallistumiseen innostamista esimerkiksi ruotsinkielisessä nuorisotyössä. Sosiaalisessa mediassa toteutetaan myös ruotsiksi somepäivityksiä ja kohdennetaan ruotsia puhuville nuorille sisällön.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla olevat verkkosivut, kuten Nuorten Helsinki -sivusto, tehdään vähintään kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Kieliversioiden verkkosivujen tavoitteena on olla tasalaatuisia, eli että sisältö on yhtä kattavasti ja hyvin ilmaistu niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi. Tarpeen mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan viestintä- ja markkinointipalvelut tekee viestintää myös muilla kielillä, josta hyvänä esimerkkinä on Kulttuurin kummilapset, jonka viestintää tehdään jopa seitsemällä kielellä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 30.6.2023 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta parantaa aloitteiden kääntämistä ruotsiksi sekä tehdä nuorten vaikutusjärjestelmästä eli aloitekanavasta useita kieliversioita.

Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 09 310 89144

heli.kinnula@hel.fi