Avustuksen myöntäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen avustukset 2023

HEL 2022-013151
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 109 §

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus päätökseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttötalousmäärärahoista myönnettäviin avustuksiin vuodelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston avustuspäätöstä 5.12.2022 (§ 47). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta jaoston päätöstä olisi muutettava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Helsingin seudun Mielenterveysseura ry on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston avustuspäätöstä 5.12.2022 (§ 47). Jaosto päätti olla myöntämättä Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n hakemaa 11 300 euron avustusta. Avustusta haettiin tukihenkilö-, tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan sekä tilavuokriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto hylkäsi avustushakemuksen, sillä hakija ei toimittanut kaikkia avustuksen myöntämisen edellytyksenä olevia liitteitä. Lisäksi hakemuksen hylkääminen perustui siihen, että vuodelle 2023 ei myönnetty avustuksia toimijoille tai toimintaan, joita ei ole tuettu vuonna 2022.

Oikaisuvaatimuksessaan Helsingin seudun Mielenterveysseura ry esittää vetoomuksen avustuksen saamiseksi vuodelle 2023 perustellen kaupungin avustuksen tärkeyttä toiminnalle.

Oikaisuvaatimuksen laatija toteaa, että Helsingin seudun Mielenterveysseura ry toimitti avustushakemuksen kaupunginkanslian kirjaamoon määräajassa 17.10.2022 lukuun ottamatta tilinpäätös- ja tasekopioita, jotka toimitettiin myöhemmin postitse.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n hallitus päätti olla esittämättä tili- ja vastuuvapautta 2022 kevätkokouksessaan, sillä yhdistykseltä anastetuista varoista tehtävä rikostutkinta ja oikeusprosessi ovat olleet vielä kesken. Oikaisuvaatimuksen laatija korostaa, että nykyisen hallituksen puheenjohtaja, jäsenet tai varajäsenet eivät ole olleet missään vaiheessa epäiltyinä tapahtuneeseen rikokseen.

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry ei toimittanut määräajassa Helsingin kaupungille sellaista avustuksen myöntämisen edellytyksenä olevaa vuosikokouksen pöytäkirjaa, josta ilmenisi tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) mukaan avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Tätä vaatimusta on täsmennetty avustuksen hakukuulutuksessa siten, että hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä vuonna 2022 pidetyn vuosikokouksen allekirjoitettu pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2021 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.

Liitteitä koskeva hakemusten täydennyspyyntö lähetettiin Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:lle sähköpostilla 18.10.2022. Määräaika liitteiden toimittamiselle oli 25.10.2022 mennessä. Hakijalle kerrottiin viestissä, että mikäli pyydetyt liitteet eivät saavu määräajassa, hakemus tullaan esittämään kaupungin yleisten avustusohjeiden mukaisesti hylättäväksi. Hakijaan oltiin vielä yhteydessä 8.11. ja annettiin lisäaikaa 10.11. asti toimittaa kokonaan puuttuvat tai puutteelliset liitteet. Koska Helsingin seudun Mielenterveysseura ry ei ole toimittanut sellaista vuonna 2022 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjaa, josta kävisi ilmi vastuuvapauden myöntäminen, yhdistys ei täytä avustuksen myöntämiselle hakukuulutuksessa asetettuja edellytyksiä.

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että avustushakemuksen hylkäysperuste, jossa vuodelle 2023 ei myönnetty avustuksia toimijoille tai toimintaan, joita ei ole tuettu vuonna 2022 ei ole perusteltu. Seuralle ei myönnetty avustusta vuodelle 2022, vuoden 2020 taloudenpidossa esiintyneiden epäselvyyksien vuoksi.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto totesi kokouksessaan 21.11.2022 (§44), että avustusmäärärahojen lisäliikkumavara tulee kohdentaa eri järjestöille ennen kaikkea avustusten jyrkän vähenemisen välttämiseen. Uudistusjaosto totesi päätöksessään 5.12.2022 (§ 47), että se on päätöstä tehdessään korostanut vakautta ja ennakoitavuutta murrosvaiheessa. Edellä mainituista syistä vuodelle 2023 ei myönnetty avustuksia toimintaan, jota ei ole tuettu vuonna 2022.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston päätöstä olisi muutettava.

Sulje

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto 05.12.2022 § 47

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti esittelytekstistä ilmenevin perustein myöntää järjestöille avustuksia vuoden 2023 toimintaan yhteensä 1 319 000 euroa liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

Jaosto toteaa, että se on päätöstä tehdessään korostanut vakautta ja ennakoitavuutta murrosvaiheessa. Jaosto katsoo, että avustuskokonaisuuden kehittämistä tulee jatkaa yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päättää avustusten ehdoista seuraavaa:

- Rahoitus tulee käyttää vuoden 2023 aikana avustuksen käyttötarkoitukseksi nimettyyn toimintaan helsinkiläisiin kohdistuvana

- Avustusta ei saa käyttää toimintaan, jota kaupunki hankkii avustuksen saajalta ostopalveluna. Mikäli avustettava toiminta muuttuu vuoden aikana kilpailutuksen tai muun järjestelyn seurauksena järjestön kaupungille tuottamaksi ostopalvelutoiminnaksi, tulee järjestön ilmoittaa asiasta kaupunginkansliaan, jotta avustuksen maksatus voidaan keskeyttää ja tarvittaessa sopia avustuksen takaisinmaksusta.

- Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys kaupunginkanslialle vapaa-muotoisella kirjallisella selvityksellä vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä, mikäli avustuksen saaja ei hae avustusta vuodelle 2025. Muutoin selvitys tulee antaa vuotta 2025 koskevan avustushakemuksen yhteydessä. Mukaan tulee liittää yhdistyksen vuoden 2023 toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma ja tase, tilin- tai toiminnantarkastuskertomus sekä allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, josta ilmenee tieto vastuuvapauden myöntämisestä.

- Järjestöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä, tämän päätöksen liitteenä 3 olevia Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita

- Avustusten saajien on pidettävä kirjanpito kirjanpitolain (1336/1997) ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla ja järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata

- Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan mahdolliset saatavat korkoineen vähennetään avustuksesta ennen sen maksamista avustettavalle järjestölle

- Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päättää kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan avustusten maksatuksesta niin, että avustusten ensimmäinen ja toinen erä maksetaan samassa yhteydessä helmikuussa, kolmas erä maksetaan kesäkuussa ja neljäs erä syyskuussa kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti.

Avustusesitystä on valmisteltu kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston valmisteluun palautuspäätöksen (21.11. 2022) mukaisesti. Uudistusjaoston linjauksen mukaisesti jatkovalmistelussa haettiin keinoja kasvattaa avustusten kokonaismäärää kohti edellisten vuosien tasoa (huomioiden ostopalveluiden laajentamisen perusteltu vaikutus avustustason laskuun). Lisäliikkumavara on kohdennettu eri järjestöille ennen kaikkea avustusten jyrkän vähenemisen välttämiseen uudistusjaoston palautuspäätöksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimiala vahvisti vuoden 2023 avustusmäärärahoiksi 1 369 000 euroa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov:

Lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen teksti: ”Jaosto toteaa, että se on päätöstä tehdessään korostanut vakautta ja ennakoitavuutta murrosvaiheessa. Jaosto katsoo, että avustuskokonaisuuden kehittämistä tulee jatkaa yhteistyössä järjestöjen kanssa.”

Poistetaan päätösehdotuksen viimeisestä kappaleesta:

”Uudessa valmistelussa kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusmääräraha ei ole muuttunut, koska valtuuston 23.11. 2022 hyväksymässä talousarviossa varattiin valtionperinnöistä avustustarkoituksiin jo aiemmin tiedossa ollut 4 000 000 euroa.”

Muutetaan liitteenä 1 olevan taulukon avustusmäärärahoja seuraavasti:

Ensikoti ry 20 000 euroa
Pääkaupungin turvakoti ry 40 000 euroa
Vailla vakinaista asuntoa ry 25 000 euroa
HIV-säätiö 49 000 euroa
Positiiviset ry, HivFinland rf 16 000 euroa
Sexpo-säätiö 15 000 euroa
FinFami - Uusimaa ry, FinFami - Nyland rf 55 000 euroa
Helsingin A-kilta ry 30 000 euroa
KRAN rf 11 000 euroa
Tukikohta ry 49 000 euroa
Sitomaton 0 euroa

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Muutetaan liitteenä olevan taulukon avustusmäärärahoja seuraavasti:
Kesäkoti Kallioniemi +24 000
Monika-Naiset Liitto ry -24 000

Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää huomiota jatkossa siihen, että toiminta on yleishyödyllistä, vaikuttavaa ja avustusta voidaan myöntää vain jos yhdistys ei kykene rahoittamaan toimintaansa muutoin. Kaupunginhallitus lisäksi haluaa muistuttaa jatkossa valmistelua varten yhdistysten olevan nk kolmatta sektoria, jolle tunnuksenomaista on vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta ja jonka pääasiallinen rahoitus tulee jäsenmaksuista ja lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta varainkeruusta. Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus kehottaa jatkossa valmistelua harkitsemaan ovatko pienet avustukset ylipäänsä tarpeellisia ja yleishyödyllisyydeltään ja vaikuttavuudeltaan sellaisia, joita voidaan pitää perusteltuina.

Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että jatkossa päätöksenteon tueksi valmisteluasiakirjoissa tulee näkyä yhdistyksen muut saadut julkiset avustukset, taloustiedot sekä raportti edellisen avustuksen käytöstä ja vaikuttavuudesta.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Nelli Nurminen, Daniel Sazonov, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Poissa: 2
Nasima Razmyar, Sanna Vesikansa

Jaosto hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1-6 (poissa 2).

Mari Rantasen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin hänen tekemänsä vastaehdotus.

21.11.2022 Palautettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Armi Vadén, talouspäällikkö, puhelin: 310 15970

armi.vaden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Helsingin seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus Helsingin kaupungille

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.