Varsinaisen vaalipäivän Helsingin äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

HEL 2022-013232
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 852 §

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus määräsi vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin liitteen 1 mukaisesti.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023.

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Tiedot kunkin äänestysalueen äänestyspaikasta tulevissa eduskuntavaaleissa tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 13.1.2023 klo 12.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.8.2022 Helsingin äänestysaluejaosta vaalilain 8 § 1 momentin mukaan siten, että Helsinki jaettiin 167 äänestysalueeseen. Kullekin äänestysalueelle on järjestettävä äänestyspaikka. Pääsääntöisesti äänestyspaikan tulee sijaita äänestysalueella.

Useimmat ehdotettavat äänestyspaikat sijaitsevat kaupungin tiloissa. Näin pyritään turvaamaan äänestyspaikkojen pysyvyys. Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat 167 äänestysalueelle.

Äänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Äänestyspaikoiksi ehdotetaan äänestysalueilta mahdollisimman keskeisiä, esteettömiä ja helposti saavutettavia tiloja. Useimmat äänestyspaikoista esitetään sijoitettavaksi samoihin tiloihin kuin aiemmissa vaaleissa, jotta äänestäjien on mahdollisimman helppo löytää äänestyspaikka. Joillakin äänestysalueilla esitetään äänestyspaikkaan muutosta mm. suunniteltujen korjausten ja remonttien sekä käytettävissä olevan tilan pienen koon vuoksi. Myös valmistuneet remontit aiheuttavat muutoksia äänestyspaikoissa, jolloin aikaisemmin äänestyspaikkana toiminut rakennus palaa remontin valmistuttua äänestyskäyttöön.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi