Innovaatiorahastoasiat vuosille 2023-2024

HEL 2022-013346
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 25 §

Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle innovaatiorahastosta yhteensä enintään 359 292 euroa ”Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä - Helsinki Myllypuron kampus” -hankkeen toteuttamiseen vuosina 2023-2025. Rahoitusta myönnetään enintään 28 168 euroa käytettäväksi vuonna 2023 ja sidotaan enintään 190 496 euroa käytettäväksi vuonna 2024 sekä 140 628 euroa käytettäväksi vuonna 2025.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n innovaatiorahastolle jättämälle rahoitushakemukselle esitetään rahoitusta, koska se täyttää innovaatiorahaston kriteerit. Yhteenveto haetusta ja myönnettäväksi esitetystä rahoituksesta, kuvaus hankkeesta sekä hankekohtaisen arvioinnin tulokset ovat perustelumuistiossa, liite 1.

Sulje

Innovaatiorahastolle saapuneet rahoitushakemukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee kesäkuun kokouksessaan innovaatiorahastolle saapuneita uusia hankehakemuksia. Hakemukset, joille ei esitetä rahoitusta, käsitellään elinkeinojohtajan esittelemänä erillisenä päätösesityksenä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hakemus ”Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä - Helsinki Myllypuron kampus”

Hankkeessa profiloidaan ja käynnistetään Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän toiminta Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimana. Hankkeen fyysinen toiminta keskittyy Helsingin Myllypuroon, minne Helsingin kaupunki on keskittänyt rakennusalan opetusta rakentamalla tilat 2000:lle kiinteistö- ja rakennusalan sekä 5000:lle sosiaali- ja terveysalan Metropolian opiskelijalle sekä StadinAO:n 1100:lle rakennus- ja talotekniikka -alojen ammattiin opiskeleville. Hankkeen toiminta kytketään myös Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen opetukseen ja tutkimukseen liittyviin oppimisympäristöihin.

Hanke yhdistää pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta, StadinAO, Metropolia ja Aalto-yliopisto, ja se kokoaa yhteen kansainvälisesti korkealuokkaisen oppilaitos- ja tutkimusverkoston. Se luo rakennusalan tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemin, joka osallistaa opiskelijat sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri tahot ratkomaan globaaleihin ja paikallisiin muutosilmiöihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti yli teknologia- ja toimialarajojen. Keskeisinä tavoitteina on rikkoa alan toimijoiden välisiä rajoja, nostaa alan tunnettuutta, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä vetovoimaa rakentamisen toimialalla.

Hankkeelle esitetään rahoitusta innovaatiorahastosta hakemuksen mukaisesti vuosille 2023-2025, koska se täyttää innovaatiorahaston rahoituskriteerit. Hankkeella on luotettavat toteuttajat, jotka kehittävät laajana konsortiona uskottavaa toimenpidemallia, vahvistavat sen hyödynnettävyyttä laajemmassa ekosysteemissä ja sitoutuvat toimintaan omarahoituksellaan. Monitahoinen yhteistyö on tärkeää rakentamisalalla ja lisää potentiaalia luoda innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Kaupunki on investoinut merkittävästi Myllypuron kampuksen rakentamiseen ja tällä hankkeella edistetään kampuksen elinkeinopoliittista vaikuttavuutta. Vakiintuneiden ja kokeneiden kumppaneiden kanssa voidaan luoda kokonaisuus, jonka vaikuttavuus kertautuu vuosien mittaan. Metropolia sitoutuu ottamaan omistajuuden toiminnan jatkosta.

Hakemuksen tavoitteissa esitetään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa vaikuttavuutta ja hankkeelle haettu resursointi on varsin vaatimaton suhteessa sen tavoitteisiin. Kansainvälistyminen ja alan siilojen rikkominen ovat suuria tavoitteita, joita ei hankkeen aikana arvioida olevan välttämättä realistista saavuttaa. Hankkeen tavoitteita tulee näin ollen yksinkertaistaa ja selkeyttää sekä kuvattuja mittareita tarkentaa vastaamaan hankkeen resursseja ja toimenpiteitä. Hankkeessa tulee keskittyä varsinaisen keskittymän käynnistämiseen. Päivitetty hankesuunnitelma tulee hyväksyttää hankkeen ohjausryhmässä hankkeen käynnistyessä syksyn 2023 alussa. Ohjausryhmään tulee kutsua innovaatiorahaston edustaja.

Vaikka hankkeen kuvaus on jo laaja, keskittymässä olisi tärkeä huomioida rakennusalan kestävyyteen liittyviä teemoja ja hanketta kehotetaan tekemään yhteistyötä Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin kanssa. Jatkokehittämisen resursointia ajatellen hankkeen toteuttajia kehotetaan hakemaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta jo heti hankkeen alusta lähtien.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja Aalto-yliopiston hankerahoituksessa ei ole kyse Euroopan unionin perussopimuksen (SEUT) 107(1) mukaisesta valtiontuesta, koska kyseiset koulutus- ja tutkimuspalveluja tarjoavat tahot eivät tutkimus- ja kehittämishankkeessaan harjoita taloudellista toimintaa (komission tiedonanto 2016/C 262/01 valtiontuen käsitteestä, kohdat 31 ja 32).

Rahoitushakemus on liitteenä 2.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin. Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Kaupunginhallituksen 12.12.2022 vahvistamien Helsingin kaupungin vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeissa linjataan, että vuoden 2023 aikana innovaatiorahastosta voidaan myöntää enintään 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Innovaatiorahaston sääntöjen ja kaupungin hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 8.11.2021, § 19 innovaatiorahaston käytön periaatteet vuodesta 2022 eteenpäin.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi. Varoja voidaan lähtökohtaisesti myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja. Vastuu hankkeen rahankäytön oikeellisuudesta on aina taholla, jolle rahoitus on myönnetty.

Hakemusten arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet hakemuksia. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetusta ja myönnettäväksi esitetystä rahoituksesta, lyhyt kuvaus hankkeesta sekä arvioinnin tulos ovat perustelumuistiossa, liite 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa eli siihen, että hanke mahdollistaa uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan, uusien yrityksien, työpaikkojen, verotulon ja osaamisen syntymistä. Rahoitettavat hankkeet luovat mahdollisuuksia uusien, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisten ratkaisujen syntymiselle (tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ym.) esimerkiksi kehittämällä innovaatioympäristöjä, luomalla kokeilualustoja ja edistämällä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja niillä on selkeä rooli osana laajempaa innovaatio- ja elinkeinopoliittista kokonaisuutta.

Hankkeen toteutettavuus ja vaikuttavuuspotentiaali sekä hankkeen tulosten hyödynnettävyys ja sen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös ollut arvioinnissa keskeistä. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kyky tukea kaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Kaupungin ulkopuolisille toimijoille myönnetty hankerahoitus maksetaan pääsääntöisesti etukäteen vuodeksi kerrallaan. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista rahoituksen saaja toimittaa väliraportit kerran vuodessa. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito. Hankkeen päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella, ellei muusta sovita. Rahoituksen saaja sitoutuu myös käymään loppukeskustelun rahoittajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Mikäli rahoituksen saaja ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen muita ehtoja, myönnetty tuki voidaan periä takaisin osittain tai kokonaisuudessaan. Jos hyväksytyssä hankehakemuksessa ilmoitettu omarahoitusosuus ei toteudu hankkeen aikana, myönnettyä rahoitusta voidaan pienentää samassa suhteessa ja mahdollisesti ennakkoon maksettua rahoitusta voi tulla palautettavaksi innovaatiorahastolle.

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 08.12.2022 § 40

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta jo sidottua rahoitusta yhteensä enintään 4 838 873 euroa vuonna 2023. Rahoitus myönnetään seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus vuodelle 2023
Biodesign Helsinki (PRR 3599795)
Aalto-yliopisto
198 020
Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts (PRR 3599776 ja 3599789)
Forum Virium Helsinki Oy
428 482
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
70 000
Mobility Data Lab (PRR 3599790 ja 3599793)
Forum Virium Helsinki Oy
426 120
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
131 700
PasilaHUB: kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan alustan luominen (PRR 3599782)
 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
117 358
Finnish AI Region – FAIR (PRR 3599797)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
150 502
Helsinki Education Hub (PRR 3599781)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
634 170
Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana (PRR 3599771)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
395 000
Urban Tech Helsinki -hautomo (PRR 3599772)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
594 550
Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti (PRR 3599773)
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, RYA, asuntotuotanto
573 000
Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen (PRR 3599785)
Helsingin yliopisto
316 840
Health Proof Helsinki – Health business RDI ecosystem environment (PRR 3599791)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
149 946
Maria 01 - Euroopan johtavan kasvuyrityskeskittymän laajentuminen ja kansainvälistyminen (PRR 3599752)
Startup Maria Oy
338 283
Match made in Helsinki (PRR 3599796)
Slush Oy
88 733
Helsinki – Female Tech Founder Frontrunner (PRR 3599794)
Tech Nordic Advocates ry
145 541
Women´s Academy/ The Shortcut Spark Academy (PRR 3599792)
The Startup Shortcut Oy
80 628
 
Yhteensä
 
4 838 873
 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirtää käynnissä olevien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 905 016 euroa käytettäväksi ja sidottavaksi seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Siirrettävä ja siirretty rahoitus vuodelle 2023
Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2024
Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2025
Biodesign Helsinki (PRR 3599795)
Aalto-yliopisto
7 500
-
-
Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts (PRR 3599776 ja 3599789)
Forum Virium Helsinki Oy
 
84 500
-
-
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
20 500
-
-
Mobility Data Lab (PRR 3599790)
Forum Virium Helsinki Oy
78 000
13 000
-
Finnish AI Region - FAIR (PRR 3599797)
Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto
36 826
-
-
Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana (PRR 3599771)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
100 571
-
-
Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti (PRR 3599773)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, RYA, asuntotuotanto
459 600
-
34 362
Health Proof Helsinki – Health business RDI ecosystem environment (PRR 3599791)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
-
70 157
-
Yhteensä
 
787 497
83 157
34 362

Tech Nordic Advocates ry:n hankkeelle myönnettävä rahoitus on ehdollinen ja edellyttää, että hankkeen budjettiin vuodelle 2023 sisällytetty muu rahoitus varmistuu.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityisasiantuntija Jussi Kulonpalo. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Jussi Kulonpalo, erityisasiantuntija, puhelin: 040 569 2561

jussi.kulonpalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja
Annukka Sorjonen

Lisätietojen antaja

Jussi Kulonpalo, erityisasiantuntija, puhelin: 36367

jussi.kulonpalo@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Hankehakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.