Määrärahan myöntäminen, keskushallinto, kaupunginkanslia, kertaluontoinen henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu

HEL 2022-013360
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 827 §

Määrärahan myöntäminen henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun toteuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, palkkakehitysohjelmaan varatusta määrärahasta 3 996 000 euroa henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun toteuttamiseen kaupunginkanslian henkilöstöosaston käytettäväksi (projektinumero 1040201088), joka vastaa liikunta- ja kulttuuriedun hankinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palkkakehitysohjelman toteuttamiseen vuodelle 2022 oli varattu viisi miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarviossa. Kunta-alan pitkittyneestä työmarkkinaratkaisusta johtuen palkkakehitysohjelman valmistelu siirtyi loppuvuoteen ja siksi palkankorotukset tulivat voimaan vasta marraskuussa 2022. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin palkkakehitysohjelman toteuttamiseen varatusta määrärahasta siirretään erillisellä kaupunginvaltuuston (7.12.2022) päätöksellä vuoden 2022 korotuksia vastaava summa, yhteensä 1 004 000 euroa, kasvatuksen ja koulutuksen-, kaupunkiympäristön-, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialoille.

Koska palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan kesken vuotta, palkkakehitysohjelmaan varatusta määrärahasta jää käyttämättä 3 996 000 euroa. Jäljelle jäävä määräraha kohdennetaan henkilöstölle myönnettävään liikunta- ja kulttuurietuun, joka edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita parantaen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Sen lisäksi, että liikunta- ja kulttuuriedulla halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia, sillä pyritään parantamaan kaupungin työnantajakuvaa tilanteessa, jossa useilla palvelutuotannon aloilla kärsitään työvoimapulasta ja jossa kaupungin maine luotettavana työnantajana on kärsinyt. Joulukuussa 2022 myönnettävällä edulla halutaan myös hyvittää palkanmaksun ongelmista aiheutunutta harmia ja ongelmia. Määräraha myönnetään kaupunginkanslian henkilöstöosaston käytettäväksi, joka vastaa liikunta- ja kulttuuriedun hankinnasta. Edun toteuttamiseen tässä päätöksessä myönnettävän määrärahan, 3 996 000 euroa, riittävyyttä seurataan vuoden 2023 aikana ja mahdollisen lisämäärärahan kohdentamisesta päätetään erikseen.

Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon. Edun piiriin kuuluminen on ohjeistettu kansliapäällikön päätöksellä 21.11.2022 § 217. Etu on henkilöstön käytettävissä joulukuussa 2022 ja voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Etua voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi