Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2023

HEL 2022-013609
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 845 §

Talousarvion noudattamisohje vuodelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.12.2022 kaupungin talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosiksi 2021−2025. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita, tulosbudjetteja ja toimintasuunnitelmia.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Strategian rakenne muodostaa rungon kaupunkiyhteiselle talouden ja toiminnan sekä henkilöstön onnistumiskeskustelujen suunnittelulle.

Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat keskeisiä tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälissä ja lopussa. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä ja osana talouden ja toiminnan seurantaa.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2023 kolme kertaa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 2024 alustava tilinpäätös. Talousarvion toteutumisennusteet sisältävät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten euromääräisten ennusteiden lisäksi ennusteet sitovien toiminnan tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä määrä- ja suoritetavoitteiden toteutumisesta. Ennusteissa raportoidaan eteneminen toimintasuunnitelmiin kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä keskeisimmät poikkeamat toimintaympäristössä. Kaupunkitason strategiamittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa. Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympäristöä, ajankohtaisia talousteemoja ja talousarvion toteutumista ja valmistelua talouden ohjausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarviosuunnittelun lähtötietoja ja toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryhmässä.

Henkilöstötoimikunta on merkinnyt asian tiedoksi ja todennut, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 0438269139

pia.ojavuo@hel.fi