Vuokraus, autohallipaikat, Tulppatie 2, kaupunkimittauspalvelut

HEL 2022-013640
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Vuokraus, autohallipaikat, Tulppatie 2, Kiinteistö Oy Helsingin Tulppatie 2, kaupunkimittauspalvelut

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kaupunkimittauspalveluille osoitteesta Tulppatie 2, Kiinteistö Oy Helsingin Tulppatie 2 omistamasta autohallista autohallipaikkoja yhteensä viisi (5) kappaletta.

Autopaikan arvonlisäveroton kuukausivuokra on 150 euroa/kk. Viiden (5) autopaikan kuukausivuokra on 750 euroa.

Vuokra-aika on määräaikainen. Vuokra-aika alkaa 1.11.2022 ja päättyy 31.10.2023. Sopimus jatkuu sopimusajan jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kolme (3) kuukautta ennen sopimusajan päättymistä. Irtisanomisehto on sama molemmin puolin.

Arvonlisäveroton hinta vuodessa on 9000 euroa.

Päätöksen perustelut

Staralta liisatut pakettiautot, joita käytetään lakisääteisten perustehtävien teossa, ovat työnteon kannalta välttämättömiä. Pakettiautoilla kuljetetaan mittauskalustoa ja liikutaan maastokohteisiin. Maastomittauksia ei voi tehdä Ilman kaluston kuljetukseen tarvittavia pakettiautoja.

Ulkosäilytyksessä Pulttitie 16 läheisyydessä autoihin ja kalustoon on kohdistunut ilkivaltaa.

Autohallissa on sisään- ja ulosajoa kuvaavat valvontakamerat. Autot ja kalusto pysyvät paremmassa turvassa autohallissa.

Päätös tullut nähtäväksi 21.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
vs. yksikön päällikkö