Vuokraus, tila, Sompasaarenlaituri 6 A 29, Setlementtiasunnot Oy, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-013708
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Vuokraus, työtila, Sompasaarenlaituri 6, Setlementtiasunnot Oy, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Sompasaarenlaituri 6 A 29, 00540 Helsinki sijaitsevien yhteensä 35,5 m suuruisten tilojen vuokrauksen Setlementtiasunnot Oy:ltä ja edelleen vuokrata työtilat sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 616,78 euroa/kk. Kokonaisneliövuokra tiloista on 17,37 euroa/m/kk sisältäen ylläpidon.

Hallintolain 52 § 2 mom. perusteella korjattu kirjoitus kokonaishinnassa ja lisätty vesihinta ja kokonaisneliövuokra, NCR 25.11.2022

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Sompasaarenlaituri 6 A 29, 00540 Helsinki sijaitsevien yhteensä 35,5 m suuruisten tilojen vuokrauksen Setlementtiasunnot Oy:ltä ja edelleen vuokrata työtilat sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 615,78 euroa/kk, johon sisältyy vesimaksu 18 euroa/kk. Kokonaisneliövuokra tiloista on 17,35 euroa/m/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,50 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.12.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan Sompasaarenlaituri 6:ssa tuotetaan vammaistyön asumispalveluja. Sosiaali- terveystoimialan henkilöstö tukee ja ohjaa omissa vuokra-asunnoissaan asuvia vammaistyön asukkaita arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin klo 10-18 välisinä aikoina. Sompasaarenlauturi 6:ssa ei ole tällä hetkellä sosiaali- terveystoimialan henkilöstölle suunniteltua työtilaa vaan kaikki kiinteistön tilat (pl. asuinhuoneistot) ovat asukkaiden yhteiskäyttöisiä tiloja. Tällä hetkellä sosiaali-ja terveystoimialan henkilöstö käyttää talon kokoustilaa, jonka on todettu olevan riittämätön ja soveltumaton työhön jota he tekevät.

Sosiaali-ja terveystoimialan henkilöstö tarvitsee työturvallisuuslainsäädännön edellyttämät työtilat, jotka pitävät sisällään sosiaalitilat sekä toimistotilan 1-3 henkilölle (+ tarvittaessa esihenkilö). Asuinhuoneiston vuokrausta työtilaksi on perusteltu työturvallisuudella sekä työolosuhteilla.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen eikä muutostöitä tarvita.

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö