Kokoonpanon muutos, Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-013837
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 137 §

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttistä hallituksen jäseneksi lakimies Leena Alhonnoron tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon
urheilupuistosta noin 17 155 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua palloiluhallia, viittä tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä erillistä mailapelihallia, neljää ulkotenniskenttää ja yhtä ulkopadelkenttää, sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeellisia sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja.

Yhtiön toimialana on lisäksi yhtiön hallintaan jäävien mailapelihallin ja ulkopelikenttien pelivuorojen vuokraus, yhtiön hallintaan jäävien muiden tilojen vuokraus sekä kahvilatoiminnan harjoittaminen.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %.

Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsen Leena Alhonnoro on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä 2.12.2022 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2023. Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.12.2022 hallituksen täydentämiseksi.

Yhtiötä koskien on määritelty hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti liikunta- ja hyvinvointialan tuntemus, asiakkuuksien johtaminen, markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen sekä talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.

Hannu Hyttisellä on osaamista ja kokemusta erityisesti liikunta- ja hyvinvointialasta sekä myös talous- ja viestintä- ja brändinrakentamisen osaamista.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi