Valtuustoaloite, Helenin pitää siirtää kantaverkkomaksualennus asiakkailleen

HEL 2022-013949
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 85 §

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Helen Oy:n saaman kantaverkkomaksualennuksen siirtämisestä asiakkaille

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus katsoo valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kantaverkkoyhtiö Fingridin asiakkailtaan eli sähkön jakelusta vastaavilta verkkoyhtiöiltä perimättä jättämistä kantaverkkomaksuista tuleva hyöty siirretään Helen Sähköverkko Oy:n toimesta tavallisille kuluttajille. Aloite on liitteenä 1.

Aloite käsitellään hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaisesti kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin alueen sähkönjakelusta vastaa Helen Oy:n tytäryhtiö, Helen Sähköverkko Oy, joka vastaa myös sähkön siirron hinnoittelusta. Helen Sähköverkko Oy:ltä on pyydetty aloitteeseen liittyen lausunto, joka on liitteenä 2.

Sähköverkkoyhtiön vastauksen mukaan Fingridin toteuttama kantaverkkomaksujen alennus siirtyy väistämättä vaikutustensa mukaisesti asiakkaiden maksamiin siirtomaksuihin kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden osalta.

Sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kautta määräytyy sähköverkkoyhtiöiden suurin sallittu liikevaihto, joka perustuu pääomalle sallittuun tuottotasoon, hyväksyttyyn tehokkaan toiminnan kustannustasoon sekä ns. läpilaskutuseriin, joiden kustannukset siirtyvät hinnoitteluun vaikutustensa mukaisesti.

Kantaverkkomaksut ovat Energiaviraston toteuttamassa hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnassa ns. läpilaskutuserä, mikä tarkoittaa, että Fingridin ilmoittama kantaverkkomaksujen alennus tulee hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kautta väistämättä siirtymään loppuasiakkaiden maksamiin siirtohintoihin. Tämä ei Helen Sähköverkon lausunnon mukaan tapahdu yksi yhteen Fingridin toteuttaman alennuksen kanssa kohdistuen samoille kuukausille, mutta tulee automaattisesti huomioiduksi Energiaviraston toteuttamassa siirron hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnassa.

Helen Sähköverkon lausunnon mukaisesti Fingridin toteuttama kantaverkkomaksujen alennus tulee huomioitua sähkön siirron hinnoittelussa, eikä sen osalta ole tarpeen eikä mahdollista tehdä erillistä hinnanalennusta. Helen Sähköverkko Oy tuo lausunnossaan myös esille, että useat muut kustannustekijät ovat nousseet samanaikaisesti merkittävästi, mm. sähköverkon rakentamisen kustannukset sekä häviösähkön hankintakustannus, jotka tullaan huomioimaan sähkön siirron hinnoittelussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi