Valtuustoaloite, lumen säilytys hiihtolatuja varten

HEL 2022-013950
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 83 §

Valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite lumen säilömiseen hiihtolatuja varten

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Johanna Nuorteva sekä 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 23.11.2022 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä lumen säilömiseen ja hiihtokauden pidentämiseen mahdollisuuksien mukaan jo seuraavalle hiihtokaudelle. Lisäksi aloitteessa on nostettu esille Kivikon hiihtohallista luopuminen ja hiihtohallin merkitys helsinkiläisten hiihtoharrastukselle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana kohdentaa resursseja ulkolatujen kunnossapitoon hiihtohallin ylläpidon sijasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana lumen säilömistä kesän yli seuraavana talvena tehtävien latujen pohjaksi. Lumen säilömismahdollisuuksista ei ole syytä tehdä lisäselvitystä, koska liikuntapalvelukokonaisuus on jo tietoinen sellaisista siihen liittyvistä ongelmista, jotka ovat huomattavasti etuja suurempia.

Merkittävin yksittäinen syy Kivikon hiihtohallista luopumiselle on energian kallistuminen. Lisäksi voidaan todeta, että hiihdon ja muun ulkoilun kasvattaessa suosiotaan, hiihtohallin kävijämäärät eivät ole kasvaneet. Ihmiset suosivat hiihtämistä ulkona luonnossa, ja ulkolatujen avautuessa hiihtohallin kävijämäärät laskevat merkittävästi. Hiihtohallia on markkinoitu samalla tavalla kuin muitakin liikuntapaikkoja, eli ulkohiihto-olosuhteet ovat voimakkaimmin hiihtohallin kävijämääriin vaikuttava tekijä.

Vaikka useissa kunnissa on kokeiltu lumen säilömistä sahanpurujen avulla seuraavaa vuotta varten, ei lumen talteen ottaminen ja säilöminen mahdollista hiihtokauden merkittävää pidentämistä missään. Lokakuussa lämpötilan ollessa useina päivinä yli 15 astetta, säilötystä lumesta rakennetut ladut eivät kestä yleisökäyttöä. Niissä kunnissa, joissa lunta säilötään kesän yli, säilötty lumi usein käytetään tietyn alkukauden kertaluontoisen tapahtuman tai kilpailun mahdollistamiseksi. Lokakuussa maasto ei myöskään ole vielä roudassa, ja kaikki isoilla koneilla tapahtuva ladunpohjan rakentaminen aiheuttaa vaikeasti korjattavia vaurioita ulkoilureiteille. Esimerkiksi Tampereella kesän yli säilötty lumi levitetään vasta pakkasten aikaan eli siinä vaiheessa, kun normaali lumetuskin olisi jo mahdollista. Tampereellakin lunta säilötään ennen kaikkea alkukauden arvokisojen onnistumisen varmistamiseksi.

Lumen säilöminen ja säilötyn lumen levittäminen tuo myös väistämättä raskasta liikennettä suosituille ulkoilualueille. Lumen säilöminen kesän yli vaatii myös ison, turvallisuuden takia aidatun alueen. Lumi on välttämätöntä säilöä lähellä latualueita. Näin ollen se vie tilaa kesäkauden toiminnalta jo valmiiksi vilkkailla ja käyttöasteeltaan korkeilla alueilla. Säilöminen vaatii myös investointia puruihin, polyuretaaniin, kankaisiin ja aitoihin. Koska normaalitalvina on mahdollista aloittaa lumettaminen jo marras-joulukuussa, lumen säilöminen aikaistaisi latujen avaamista vain 2-4 viikolla. Näin ollen liikuntapalvelukokonaisuus toteaa, että lumen säilömisen haitat olisivat hyötyjä merkittävämpiä.

Liikuntapalvelukokonaisuus haluaa myös tuoda tiedoksi, että koska luonnonlumen kerääminen ja säilöminen ei ole mahdollista, kesän yli säilöttävä lumi olisi joka tapauksessa tykkilunta. Puhdasta luonnonlunta ei ole löydettävissä tarvittavassa määrin, ja säilöttäessä sen hukkaprosentti on suuri. Nykyinen käytäntö eli suoraan reitille latujen lumettaminen on hyvin tehokasta, ja vaatii ainoastaan kolmen henkilön työpanoksen sekä latukoneen käyttöä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2. ja 3. momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu, ja jonka on allekirjoittanut alle 25 valtuutettua. Toimielimen on vastattava aloitteeseen kahdeksan kuukauden kuluessa sen jättämisestä aloitteen tekijälle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi