Valtuustoaloite, Esplanadin katujärjestelyt

HEL 2022-013952
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 349 §

V 14.6.2023, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Esplanadin katujärjestelyistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Laura Korpinen ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tulee luopua suunnitelmastaan vähentää autokaistoja ja autojen pysäköintipaikkoja Pohjois- ja Eteläesplanadilla. Pohjois- ja Eteläesplanadien muodostama kokonaisuus on Helsingin kaupallisen keskustan kruununjalokivi. Alueella liiketilat ovat kaikki korkealuokkaisessa käytössä, on hyvät ja leveä jalankulkuväylät ja viehättävä puistoalue. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös sulkea alueelta autokaistoja ja poistaa pysäköintipaikkoja aiheuttaisi liikenneruuhkia, vähentäisi alueen viihtyisyyttä, heikentäisi yrittäjien ja liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja haittaisi pelastuslaitoksen toimintaa.

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2021 § 56 periaatteet ja toimenpiteet kävelykeskustan laajentamiseen tähtäävän jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöksessä linjattiin käveltävän keskustan laajentamisesta ja edellytettiin Esplanadien alueen ottamisesta mukaan suunnitteluun.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.11.2022 § 635 Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilusta. Esplanadien alue valikoitui kokeilujen kohteeksi alueen merkittävien kävelyvirtojen sekä edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen edellytysten pohjalta. Esplanadien nykyisten hyvien kävely- ja oleiluolosuhteiden sekä alueen suurien jalankulkijamäärien johdosta on arvioitu, että alueella on potentiaalia kehittyä ensiluokkaiseksi kävelyn ja oleilun vetovoimakohteeksi. Päätöksenteon yhteydessä alueen kokeilun päätavoitteeksi asetettiin ydinkeskustan virkistyminen. Yrittäjien ja liiketoiminnan toimintaedellytysten vahvistuminen on keskeinen osa ydinkeskustan virkistymistä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaksi päätöstään vastaehdotuksen, jossa edellytetään, että kokeilu suunnitellaan yhteistyössä keskusta-alueen yrittäjien kanssa ja toteutetaan niin, että se palvelee kokeiluun osallistuvien yrittäjien tarpeita. Kokeilun tuloksia arvioidaan tiiviissä yhteistyössä alueen palveluyrittäjien kanssa ja erityisesti kiinnitetään huomiota virkistymiseen ja alueen palveluyritysten liiketoiminnan parantumiseen. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan syksyllä 2023 ja analyysi tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2023, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä kokeilun jatkosta.

Kokeiluun liittyvää katutilan jakautumista, toteutuksen rakenteellisia ratkaisuja sekä kalustusta ja kasvillisuutta suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten sekä kuntalaisten kanssa. Kokeilun suunnittelussa erityistä painoarvoa on annettu väliaikaisten ratkaisujen korkealle laadulle ja niiden sopivuudelle Helsingin tunnetuimman historiallisesti ja merkittävän alueen kaupunkikuvalliselle laadulle. Yhteinen vahva tavoite on parantaa alueen viihtyisyyttä sekä lisääntyvän jalankulun tilan ja oleilun alueiden että muun muassa lisääntyvän viherkasvillisuuden kautta.

Kokeilun liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettiin ennen päätöksentekoa liikennemallinnuksia, joiden mukaan kokeilu on liikenteellisesti toteutettavissa ilman kohtuutonta haittaa. Pysäköintipaikkoja on hyvin saatavilla alueen pysäköintilaitoksissa. Kokeiluun liittyvän liikenteellisen ratkaisun yksityiskohtia on käsitelty suunnittelun yhteydessä sekä pelastuslaitoksen että poliisin kanssa ja varmistettu, että kokeilu ei haittaa pelastustoimintaa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 31.01.2023 § 61

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2021 periaatteista ja toimenpiteistä kävelykeskustan laajentamiseen tähtäävän jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöksessä linjattiin käveltävän keskustan kunnianhimoisesta laajentamisesta ja erikseen edellytettiin Esplanadien alueen ottamisesta mukaan suunnitteluun.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 15.11.2022 Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilusta. Esplanadien alue valikoitui kokeilujen kohteeksi ennen kaikkea sen merkittävien kävelyvirtojen sekä edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen edellytysten pohjalta. Esplanadien nykyisten hyvien kävely- ja oleiluolosuhteiden sekä alueen suurien jalankulkijamäärien johdosta on arvioitu, että alueella on potentiaali kehittyä ensiluokkaiseksi kävelyn ja oleilun vetovoimakohteeksi. Päätöksenteon yhteydessä alueen kokeilun päätavoitteeksi asetettiin ydinkeskustan virkistyminen. Yrittäjien ja liiketoiminnan toimintaedellytysten vahvistuminen on keskeinen osa ydinkeskustan virkistymistä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaksi päätöstään vastaehdotuksen, jossa edellytetään, että kokeilu suunnitellaan yhteistyössä keskusta-alueen yrittäjien kanssa ja toteutetaan niin, että se palvelee kokeiluun osallistuvien yrittäjien tarpeita. Kokeilun tuloksia arvioidaan tiiviissä yhteistyössä alueen palveluyrittäjien kanssa ja erityisesti kiinnitetään huomiota virkistymiseen ja alueen palveluyritysten liiketoiminnan parantumiseen. Kokeilun vaikutuksia arvioidaan syksyllä 2023 ja analyysi tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2023 jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä kokeilun jatkosta.

Kokeiluun liittyvää katutilan jakautumista, toteutuksen rakenteellisia ratkaisuja sekä kalustusta ja kasvillisuutta suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten sekä kuntalaisten kanssa. Kokeilun suunnittelussa erityistä painoarvoa on annettu väliaikaisten ratkaisujen korkealle laadulle ja niiden sopivuudelle Helsingin tunnetuimman historiallisesti ja merkittävän alueen kaupunkikuvalliselle laadulle. Yhteinen vahva tavoite on parantaa alueen viihtyisyyttä sekä lisääntyvän jalankulun tilan ja oleilun alueiden että muun muassa lisääntyvän viherkasvillisuuden kautta.

Kokeilun liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettiin ennen päätöksentekoa liikennemallinnuksia, joiden mukaan kokeilu on liikenteellisesti toteutettavissa ilman kohtuutonta haittaa. Pysäköintipaikkoja on hyvin saatavilla alueen pysäköintilaitoksissa. Kokeiluun liittyvän liikenteellisen ratkaisun yksityiskohtia on käsitelty suunnittelun yhteydessä sekä pelastuslaitoksen että poliisin kanssa ja varmistettu, että kokeilu ei haittaa pelastustoimintaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö: 09 310 34301

pihla.kuokkanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi