Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Oy Apotti Ab

HEL 2022-014255
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 132 §

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Berglund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakkaita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Keravan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Inkoon kunta, Loviisan kaupunki ja Siuntion kunta. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 35,7 %.

Uudet hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä tulevat yhtiön omistajiksi nykyisten kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymän sijaan 1.1.2023 alkaen Helsingin omistuksen säilyessä nykyisellään.

Apotti on ollut asiakas- ja omistajaorganisaatioidensa muutoshanke, jossa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja ylläpidetään tuotannossa olevaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2021 suurten käyttöönottojen jälkeen.

Loppuvuodesta 2021 aloitetun Apotti 2.0. –ohjelman tavoitteena on parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistä.

Yhtiön pääteemana on mahdollistaa sote-uudistuksen myötä syntyvän hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toteuttaminen nykyisille asiakkaille, jotta uudet hyvinvointialueet pääsevät toimimaan uusien palvelu- ja organisaatiomalliensa mukaisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marjo Berglund.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi