Lainan myöntäminen, pysäköintilaitoshanke, Lammenrannan Pysäköinti Oy

HEL 2022-014309
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 871 §

Lainan myöntäminen Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi talousarviokohdan 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, varoista 7 000 000 euron suuruisen lainan Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle.

Korko: Lainasta veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % (kvsto 12.10.2005, 219 §).

Lyhennysehto: Laina on lyhennyksistä vapaa. Lainan pääoma erääntyy kokonaan maksettavaksi laina-ajan lopussa. Lainalle kertyneet korot laskutetaan puolivuosittain.

Laina-aika: Viisi (5) vuotta lainan nostosta.

Vakuus: Lainalle ei edellytetä vakuutta. Lammenrannan Pysäköinti Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lammenrannan Pysäköinti Oy on vuonna 2022 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueelle rakennettavaa pysäköintilaitosta, johon sijoitetaan yhtiön toiminta-alueelle rakennettavien asuntoyhteisöjen velvoiteautopaikat. Pysäköintilaitoksen rakentaminen on alkamassa joulukuun alussa 2022.

Pysäköintilaitoksesta on järjestetty suunnittelu/arkkitehti- ja hintakilpailu kesällä 2021 ja urakoitsijan kanssa on solmittu sr-urakan esisopimus lokakuussa 2021. Lokakuun 2021 jälkeen maailmantilanne on muuttunut sekä kustannustason nousun että Ukrainan sodasta aiheutuvien seurausten vuoksi. Lammenrannan alueen asuntohankkeiden kustannukset ovat nousseet yli ARA:n hyväksymän kustannustason eikä hankkeita ole saatu käyntiin aiotussa aikataulussa. Alueelle rakennettavien seitsemän ARA-kohteen lisäksi tontinvarauksia on kahdelle kohtuuhintaiselle omistusasumishankkeelle. Rakennuttajien ilmoittamien aikataulutietojen mukaan ensimmäisten kohteiden rakennustyöt alkavat aikaisintaan syksyllä 2023 ja viimeiset vasta vuonna 2025.

Lammenrannan Pysäköinti Oy:n tulot muodostuvat pysäköintilaitoksen osakkeiden merkinnöistä. Asuntohankkeiden viivästymisen ja osakemerkinnöistä saatavien tulovirtojen siirtymisen vuoksi yhtiöllä on rahoitusvajetta koko rakentamisajan ja osittain pysäköintilaitoksen valmistumisen jälkeen. Pysäköintilaitoshankkeen viivästyttäminen aiheuttaisi yhtiölle esisopimukseen perustuvia merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia korvausvastuina sekä rahoituskustannuksina, joille varsinaisen hankkeen toteutuksen kannalta ei saataisi vastinetta.

Lisäkustannusten minimoimiseksi hanke on tarkoitus toteuttaa alkuperäisessä aikataulussa. Rahoitusvajeen kattamiseksi yhtiö hakee kaupungilta 7 000 000 euron suuruista lainaa. Yhtiö on lisäksi hakenut rahoitusjohtajalta tilapäisiin rahoitustarpeisiin yhtiön kaupungin konsernitiliin liitettävään käyttöoikeustiliin 3 000 000 euron suuruista tililimiittiä. Lainan takaisinmaksuajaksi esitetään viisi vuotta. Laina-aika on lyhennyksistä vapaa ja lainan pääoma erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan laina-ajan lopussa. Lainaa lyhennetään laina-aikana enintään yhtiölle tuloutuvien osakkeiden merkintähintojen määrän verran ylimääräisinä lyhennyksinä. Velan yleisten ehtojen mukaan velallisella on oikeus maksaa velka osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin ilman kuluja.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on käytettävissä 83 550 000 euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Myönnettävän lainan muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupungin määräysvallassa oleva Lammenrannan Pysäköinti Oy on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla. Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle myönnettävälle lainalle ei edellytetä vakuutta, koska yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän lainan vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lammenrannan Pysäköinti Oy_lainahakemus 30.11.2022
2. Lammenrannan Pysäköinti Oy rahoitustarvelaskelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.