Puistosuunnitelma, leikkipaikka Tuhkimo ja Roihuvuoren aluepuisto, Roihuvuori, VIO 6280/1

HEL 2022-014345
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 170 §

Leikkipaikka Tuhkimo ja Roihuvuoren aluepuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Roihuvuori

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Tuhkimon leikkipaikan puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6280/1.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Leikkipaikka Tuhkimo sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa, Roihuvuoren 432 osa-alueella. Puistosuunnitelma perustuu voimassaoleviin asemakaavoihin nrot 3235, 3502 ja 3490 (tullut voimaan 18.11.1952, 2.8.1954 ja 7.5.1954) Leikkipaikka on asemakaavassa osoitettu puistoksi P. Suunnittelualue on esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6280/1 (liite 2). Suunnittelualueen pinta-ala on 1,6 ha, josta leikkipaikka Tuhkimon pinta-ala on 1,1 ha.

Tuhkimon leikkipaikka sijaitsee kahden selännemetsän välisellä tasaisella alueella, suojaisessa ja vehreässä paikassa, joka kytkeytyy erinomaisesti ympäröiviin virkistysreitteihin ja asuinkortteleihin. Tarkasteltava puistoalue rajautuu lännessä, idässä ja pohjoisessa metsäalueisiin, etelässä Tuhkimontien asuinkortteleihin. Puistoalueen itäreunalla on kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapidetty reitti. Kirsikkapuistosta johtaa alueelle selännemetsän kautta pienempi kivituhkapintainen kävelyreitti, joka jatkuu asfalttipintaisena kapeana reittinä japanilaistyyliseen puutarhaan idän suuntaan. Tästä itäisestä reitistä osa sijaitsee korttelialueella (43204).

Leikkipaikka Tuhkimo on suosittu leikki- ja oleskelualue osana laajempaa lähivirkistysalueiden kokonaisuutta. Aluetta toivotaan kehitettäväksi houkuttelevana, vehreänä ja turvallisena leikki-, toiminta- ja oleskelualueena suositun Kirsikkapuiston ja Roihuvuoren japanilaistyylisen puutarhan välisellä reitillä. Suunnitelma on laadittu alueen asukkaiden OmaStadi 2.0 -ehdotuksen pohjalta.

Leikkialue on perustettu 1960-luvulla ja on peruskorjattu 2000-luvun alussa. Osa nykyisistä leikkivälineistä on huonossa kunnossa ja kahluualtaan käyttö on estetty turvallisuuspuutteiden johdosta. Roihuvuori-Seuran hallinnoima väliaikainen kylätalo sijaitsee puistossa. Puistossa on puinen toteemi, jonka runko on huonossa kunnossa.

Tavoitteena on kehittää puistoa turvallisena ja viihtyisänä leikki- ja toiminta-alueena eri ikäisille käyttäjille. Puiston ilme ja ympäröivät metsäiset selännealueet säilytetään. Leikkialueelle lisätään uusia varusteita ja kalusteita sekä parannetaan puiston valaistusta ja kuivatusta. Luonnon monimuotoisuutta lisätään mm. uusien istutusten ja kasvillisuuspintaisten hulevesipainanteiden avulla. Kumi- tai muovipintaisia turva-alustoja ei käytetä, vaan materiaalit ovat luonnonmukaista.

Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavojen nro 3235, 3502 ja 3490 mukaisen puiston kunnostaminen. Leikkipaikka Tuhkimon puistosuunnitelma on laadittu osana OmaStadi 2:0:ssa äänestettyä hanketta nimeltä ’Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen turvalliseksi, viihtyiseksi ja useille käyttäjäryhmille sopivaksi’.

Suunnitelma

Leikkipaikan metsäinen tunnelma ja puustoisuus säilytetään. Leikkialueella uusitaan laajalti välineitä sekä säilytetään tai siirretään muutama hyväkuntoinen väline. Uusia kalusteita valittaessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset, uusiutuvat ja kestävät materiaalit.

Kylätalorakennuksen edustalla oleva nykyinen kiveys ja pohjarakenteet joudutaan uusimaan painaumien johdosta. Kiveysaluetta vähennetään ja osa kivituhkapinnoista uusitaan pintavesien valunnan parantamiseksi ja luonnon monimuotoisuutta tukien. Leikkivälineiden turva-alusta on läpäisevää, luonnonmukaista turvasoraa tai turvahaketta.

Ympäröivien metsäalueiden puusto säilyy. Puiston uusissa istutuksissa käytetään pääasiassa kukkivia pieniä hedelmäpuita ja monilajisia, kukkivia ja marjovia pensaita, monimuotoisuutta tukien. Myös muutamia uusia mäntyjä istutetaan. Leikkialueen läheisyydestä poistetaan muutama kuntokartoituksen mukaan huonokuntoinen puu. Puiden rungot sijoitetaan metsäalueelle lahopuiksi. Puiston keskellä olevat huonokuntoiset puiset istutuslaatikot poistetaan istutuksineen. Puistossa ei tietojen mukaan ole haitallisia vieraslajeja.

Leikkialueelle ja skeittialueelle asennetaan uudet energiatehokkaat puistovalaisimet ja reunustavien käytävien valaistusta täydennetään. Kuivatusta parannetaan mm. uusimalla osin nykyinen hulevesiverkosto ja tekemällä kasvillisuuspintaisia painanteita. Leikkipaikka täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Kaupungin omistuksessa olevat, töhritty varastorakennus ja entinen leikkimökkirakennus puretaan. Rakennuksilla ei ole käyttöä, ja ne on maalattu Roihuvuori-Seuran työnä jopa 6 kertaa vuoden 2009 jälkeen.

Suunnitelmia on kehitetty kahdessa asukastilaisuudessa ja kahdessa erillisessä skeittarityöpajassa sekä muokattu esillä olleeseen luonnokseen saatujen kommenttien pohjalta. Esilläolon jälkeen tarkistettiin pingispöydän sijainti, lisättiin penkkejä ja roska-astioita sekä varjostavaa puustoa pienten lasten leikkialueelle.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmapiirustuksesta VIO 6280/1 (Liite 2) ja suunnitelmaselostuksesta (Liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevien asemakaavojen nrot 3235, 3502 ja 3490 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnittelu on toteutettu yhteistyössä Porolahden koulun taideluokan, alueen asukkaiden ja skeittareiden kanssa. Roihuvuori-Seura on myös ollut aktiivisesti mukana suunnittelussa. Koululaisten työpaja järjestettiin toukokuussa 2022. Puiston alustavia idealuonnoksia esiteltiin avoimessa asukastilaisuudessa maastossa 13.6.2022. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida luonnosvaihtoehtoja suullisesti sekä post-it -lapuilla. Tilaisuuteen osallistui enimmillään 25 kaupunkilaista.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä OmaStadi-sivuilla syys-lokakuussa 2022. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 14.10.2022 mennessä. Skeittareiden kanssa järjestettiin erilliset työpajat lokakuussa ja marraskuussa 2022. Tietoa suunnittelun vaiheista jaettiin aktiivisesti mm. paikallislehtien, julisteiden ja OmaStadi-sivujen lisäksi stadiluotsien kautta, Roihuvuori-seuran kautta ja kaupunkiympäristön toimialan somekanavilla sekä Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (Liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 850 000 euroa eli noin 50 euroa/m² (alv 0%).

Tuhkimon leikkipaikan hoitoluokkiin osoitetaan pieniä muutoksia, kun nykyisiä nurmialueita muokataan niityiksi (hoitoluokkamuutos A2 / RAMS R2 -> B2 / RAMS A2). Puistoaluetta ympäröiviin metsiin (C1 / RAMS M2) ei kohdistu muutoksia.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 22 500 euroa, joka on noin 1,4 euroa/m² (alv 0%). Ylläpitokustannukset eivät kasva nykyisestä.

Suunnitelmat pyritään toteuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Asukkaat ovat toivoneet, että puistoa tai osaa puistosta voisi käyttää Roihuvuoren hanami-juhlan ja kesän aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus sekö OmaStadiin varatuista investointirahoista.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 / henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22084

camilla.lindroth@hel.fi