Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, asiakaspalvelun tuntiopettaja, työavain KASKO-03-348-22

HEL 2022-014369
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, asiakaspalvelun tuntiopettaja, työavain KASKO-03-348-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita asiakaspalvelun tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Määräaikainen virka on voimassa ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 4. – 18.11.2022. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Rekrytointi oli anonyymi ja anonyymisyys poistettiin prosessin mukaisesti haastattelukutsujen lähettämisen jälkeen.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiakaspalvelun opettajan tehtävät kampus 3:n koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Tehtävään kuuluu asiakaspalvelun opetus ja ohjauksen kehittäminen erilaisissa oppimisympäristöissä yhteistyössä asiakaspalvelutiimin ja muun henkilöstön kanssa. Tehtävän ominaispiirteenä on lisäksi oppilaitoksen opetusravintola Kokin operatiivisesta toiminnasta vastaaminen ravintolapäällikön ominaisuudessa yhteistyössä koulutuspäällikön kanssa. Tehtävään valittu tulee opettamaan myös tutkintotavoitteisen koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, ja työvoimahallinnon koulutuksien asiakaspalveluopintoja sekä työssä hankittavan oppimisen ohjausta.

Tehtäviin kuuluvat myös eri ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen tutkintotavoitteisissa opinnoissa tai tutkintoon valmistavassa (TUVA) koulutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa eri toimijoiden kanssa. Samoin toimipaikassa sovittavat muut vastuutehtävät.

Lisäksi tehtävässä on edellytetty hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä ohjauksellista ja valmentavaa otetta. Eduksi on luettu kokemus ammatillisesta koulutuksesta, kokemus ravintolapäällikön työstä sekä erityisesti opiskelijaravintolan operatiivisen vastuun työstä.

Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan (8) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on neljällä (4) hakijalla. Yksi hakija perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin neljä (4) hakijaa.

Haastattelut toteutettiin 30.11.2022, haastattelijoina toimivat kampus 3 koulutuspäälliköt Riitta Ristlakki ja Dan Koskinen.

********** on koulutukseltaan restonomi AMK (2000). Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2017).

********** vahvuudeksi katsottiin monipuolinen työkokemus opetuksessa ja ohjauksessa sekä aikaisempi työkokemus vastaavista työtehtävistä ja vastuista. Hänellä on työkokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustehtävistä sekä näyttöä toimimisesta menestyksekkäästi erilaisten opiskelijoiden ohjauksessa moniammatillisessa tiimissä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Dan Koskinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 3863755

dan.koskinen@hel.fi

Päättäjä

Dan Koskinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-1