Työsuhdematkalippuedun periaatteet ja arvo vuonna 2023

HEL 2022-014373
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 874 §

Henkilöstön työsuhdematkalippuetu ja periaatteet vuodelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi henkilöstölle myönnettävän työsuhdematkalippuedun arvon, joka on suuruudeltaan 240 euroa/henkilö/vuosi vuonna 2023.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että työsuhdematkalippuetuun käytettävä määräraha päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä, ja että kansliapäällikkö vahvistaa tämän jälkeen ko. vuoden edun arvon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on päättänyt (22.11.2010, 1264§) työsuhdematkalippuedun myöntämisen periaatteet. Työsuhdematkalippuetu annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka palvelussuhde kestää yhdenjaksoisesti viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen perusteella yli kuukauden ja jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia ja opettajilla 10 tuntia. Lisäksi on päätetty, että tuen suuruus, riippumatta henkilön asuinkunnasta ja käyttämästä joukkoliikenteen kulkuvälineestä, on enintään 25 % Helsingin kaupungin sisäisen tariffin mukaisesta lipun hinnasta.

Kansliapäällikkö on tehnyt edellä mainituissa raameissa vuosittain päätöksen työsuhdematkalippuedun arvon enimmäismäärästä henkilöä kohden ja antanut periaatteita koskevan menettelytapaohjeen. Vuonna 2022 edun suuruus oli 160 euroa/henkilö/vuosi.

Vuoden 2023 talousarviossa on päätetty, että työsuhdematkalippuetuun lisätään kolme miljoonaa euroa vuodelle 2022 budjetoidun 4,07 miljoonan lisäksi. Vuoden 2022 raami jakautuu laskennallisesti Kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan (Sotepe) kesken. Tämän lisäksi Kunta-Helsingin määräraha kasvaa kolmella miljoonalla eurolla. Kun Sotepe tekee vastaavan suuruisen määrärahavarauksen omaan tulosbudjettiinsa, työsuhdematkalippuetu voidaan myöntää koko henkilöstölle 240 euron suuruisena vuonna 2023.

Tulevina vuosina on tarkoituksenmukaista, että työsuhdematkalippuetuun käytettävä määräraha päätetään talousarvion yhteydessä, ja että kansliapäällikkö vahvistaa tämän jälkeen ko. vuoden edun arvon. Edun arvon määrittelyssä otetaan lisäksi huomioon verohallinnon kulloinkin voimassa olevat luontoisetupäätökset.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi