Vuokraus, tilojen vuokraaminen Hoivatilat Oy:lta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön, Krämertintie 6

HEL 2022-014435
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 81 §

Osoitteeseen Krämertintie 6 toteutettavan vuokrahankkeen enimmäishinnan korottaminen

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti korottaa Hoivatilat Oyj:ltä vuokrattavan osoitteeseen Krämertintie 6 toteutettavan nuorten vastaanottotilan vuokrahankkeen 17.11.2022 päättämää elinkustannusindeksin tasossa 9/2019 arvonlisäverotonta 4 410 000 euron enimmäishintaa 589 606 eurolla siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta tasossa 9/2019 on 4 999 606 euroa.

Päätös pantiin täytäntöön ehdolla, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hyväksyy hankkeen enimmäishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta osaltaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 15.12.2022 vuokrata noin 1 486 brm² laajuiset tilat osoitteessa Krämertintie 6 Hoivatilat Oyj:ltä siten, että hankkeen enimmäishinta 20 vuoden vuokra-ajalle elinkustannusindeksin tasossa 9/2019 on 4 410 000 euroa (alv 0%).

Vuokrahanketta koskeva hankesuunnitelma on hyväksytty rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksellä 14.11.2019 § 108. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on antanut puoltavan lausunnon 10.12.2019 hankesuunnitelmasta.

Krämertintie 6:n uudet tilat korvaavat Malminkartanon ja Herttoniemen nuorten vastaanottotilat. Käyttäjänä on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu ja lastensuojelun palvelut. Krämertintien nuorten vastaanotto vastaa nuorisoikäisten kiireellisiin- ja avohuollon tukitoimin tehtäviin kodin ulkopuolisiin sijoituksiin lastensuojelulain nojalla.

Vuokranantajan eli Hoivatilat Oyj:n kaupungin tarjouspyynnön mukaisesti nuorten vastaanottotilaksi rakennuttaman kohteen rakennustyöt valmistuivat toukokuussa 2024. Hankkeen lopullisen käyttöottotarkastuksen yhteydessä rakennusvalvonnalta ei kuitenkaan saatu käyttöönottolupaa johtuen hankkeessa todetuista paloturvallisuuteen liittyvistä puutteista.

Hoivatilat Oyj on kohteen rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hoivatilat Oyj on toteuttanut hankkeen kaupungin tarjouspyynnössä esittämään käyttötarkoitukseen ja hakenut sille sen mukaisesti rakennusluvan, jonka rakennusvalvontapalvelu myönsi kohteelle 11.5.2021.

Hanke on toteutettu myönnetyn luvan mukaisesti. Lupahakemuksessa rakennuksen käyttötarkoitusluokaksi on kerrottu erityisasuminen, jolle rakennuslupa on myönnetty. Ennen lopullista käyttöönottoa kaupungin pelastuslaitos kuitenkin arvioi, että suunnitelmissa esitetyn nuorten vastaanottotilan käyttötarkoitusluokan tulee olla hoitolaitos. Käytännössä hoitolaitoksen paloturvallisuus edellyttää automaattisen sammutusjärjestelmän eli Sprinkler-järjestelmän asentamista tai muuta vastaavalla tavalla paloturvallisuutta parantavaa muutosta.

Koska hankkeen rakennustöiden aloitus oli naapurivalitusten seurauksena viivästynyt jo noin kaksi vuotta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tarve tilalle on hyvin akuutti. Hankkeen kiireellisyyden vuoksi Hoivatilat Oyj on arvioinut, että tehokkain keino paloturvallisuustason nostamiseen on Sprinkler-järjestelmän asentaminen valmiiseen rakennukseen rakennusvalvonnan vaatimuksen mukaisesti. Tällä varmistetaan viranomaishyväksynnän sujuva eteneminen.

Sprinkler-järjestelmä parantaa myös rakennuksen muuntojoustavuutta sekä mahdollisuuksia henkilöstömitoituksen tehostamiseen hoivatyössä.

Arvio Sprinkler-järjestelmän asennustöiden kokonaiskustannuksesta jälkiasennustyönä sisältäen suunnittelun sekä varaukset lisä- ja muutostöihin on yhteensä enintään 420 000 euroa (alv 0%) nykytasossa 4/2024, jonka vuokralainen eli kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu maksaa kertasuorituksena vuokranantajalle. Indeksoituna tasoon 9/2019 summa on 355 191 euroa.

Hankkeen enimmäishinta muodostuu kaupungin vuokranantajalle maksamasta

- pääomavuokrasta (sovittu 11/2022), joka tasossa 4/2024 on noin 16,90 €/m2/kk ja indeksoituna tasoon 9/2019 noin 14,29 €/m2/kk eli 20 vuoden sopimuskaudella yhteensä 4 472 382 euroa,

- em. sprinklauksen 355 191 euron (tasossa 9/2019) lisäkustannuksesta kertasuorituksena, sekä

- Tilat-palvelun kanssa sovituista teknisistä muutoksista johtuvasta lisäpääomavuokrasta, joka on tasossa 9/2019 n. 0,55 €/m2/kk eli 20 vuoden sopimuskaudella yhteensä 172 034 euroa.

Tilakustannus käyttäjälle

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 15.12.2022 päätöksen mukaisesti vuokranantajalla on vastuu kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä hankinta- ja vastuunrajataulukon mukaan, josta Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelu maksaa toteutuneiden kustannusten mukaan vuosittain tarkistettavaa ylläpitovuokraa. Indikatiivinen ylläpitovuokra tasossa 4/2024 oli noin 6,61 euroa/htm²/kk eli 8 349 euroa kuukaudessa.

Ylläpitovuokraan kuuluvat kiinteistön kaikki tavanomaiset käyttö-, hoito- ja ylläpitokustannukset, kiinteistöhuolto, lämmitys, jäähdytys, vesi- ja jätevesi, sähkö, yleisten tilojen puhtaanapito sekä jätehuolto ja vuosikorjaukset. Mikäli vuokranantaja toteuttaa vuokralaiselle erikseen sovittuja käyttäjäpalveluita, laskutetaan niistä syntyneet kulut toteuman mukaan erikseen.

Käyttäjä on lisäksi tilannut hankkeeseen toiminnallisia muutoksia, joista käyttäjä on sitoutunut maksamaan Tilat-palvelulle elinkustannusindeksiin sidottua lisävuokraa noin 1,0 €/m²/kk ylläpitovuokran lisänä.

Ylläpitovuokran lisäksi käyttäjä maksaa kaupunkiympäristön toimialalle

- yleiskustannuksesta 0,67 €/htm²/kk,

- kaupunkiympäristön toimialan Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun perimän arviolta noin 2 €/htm²/kk suuruisen maanvuokran sekä

- kaupungin määrittämän kaupungille palautuvan kiinteistöveron, joka on arviolta noin 1,3 €/htm²/kk sopimuskauden alussa.

- Sprinklauksen lisäämisestä aiheutuva lisävuokra käyttäjälle on noin 1,71 €/hmt2/kk.

Toimivalta

Ulosmaksettava pääomavuokrien vuokrasumma 20 vuoden vuokra-ajalta on 5 491 508 euroa (alv 0%) tasossa 4/2024 (elinkustannusindeksin pisteluku 2333). Koska päätöshetken enimmäishinta on sidottu tasoon 9/2019 (elinkustannusindeksin pisteluku 1973), myös enimmäishinnan korotusesitys sidotaan tasoon 9/2029, jolloin vuokrahankkeen enimmäishinta on yhteensä 4 999 606 euroa (alv 0%). Koska summa on alle 5 miljoonaa euroa, korotuksesta päättää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan sekä kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.12.2022 § 140

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätietojen antaja

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 43867

kalevi.hinkkanen@hel.fi