Hankinta, sopimusmuutos, M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, Liikenneliikelaitos

HEL 2022-014462
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 86 §

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen muuttaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Rope: Pyysi asian pöydälle

Kannattaja: Maria Nelskylä

Johtokunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Jenni Ropen ehdotuksesta.

Johtokunta päättää

  • hyväksyä liikenneliikelaitoksen ja VR-Yhtymä Oyj:n sekä VR Kunnossapito Oy:n välisen metrojunayksiköiden M100 ja M200 peruskorjauksen hankintasopimuksen lisäsopimuksen L2
  • oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, ja
  • oikeuttaa HKL:n tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen lisäsopimuksen L2 VR-Yhtymä Oyj:n ja VR Kunnossapito Oy:n kanssa.
Sulje

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Hankinnan mahdollista kokonaisarvoa on korotettu johtokunnan 12.12.2019, 216 §, tekemän lisätöitä ja lisätyövaltuuksia koskevan päätöksen yhteydessä 31.168.829,73 euroon.

Hankintasopimuksen lisäsopimuksella L1 on sovittu johtokunnan 18.4.2019 antaman valtuutuksen mukaisesti M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option toteuttamisesta.

Peruskorjattavia M100-metrojunayksiköitä on yhteensä 39 kappaletta ja M200-junia on yhteensä 12 kappaletta. Hankintasopimuksessa on määritelty peruskorjaukseen liittyvät toimitusaikataulut sekä ehdot liittyen kalustositoumaan eli siihen, kuinka monta metrojunayksikköä voi kerrallaan olla poissa liikenteestä peruskorjauksen johdosta.

M100-metrojunien peruskorjausten aikataulun viivästyttyä on noussut tarve tarkistaa aiemmin sovittua M200-metrojunien peruskorjausten toimitusaikataulua. Viivästykset johtuvat pääosin peruskorjauskokonaisuuden täsmennyksistä hankinnan alkupuolella, tarvittavien osien saatavuusongelmista sekä korjattujen junien hyväksynnästä takaisin liikennekäyttöön. Lisäsopimuksesta päättämisen hetkellä peruskorjaukset ovat yhteensä 33 viikkoa jäljessä alkuperäisestä hankintapäätöksen tekohetken aikataulusta. Metroliikenteen operointiin hankinnan toteuttamisen viiveillä ei ole ollut vaikutusta.

Samalla muutetaan hankintasopimuksen kalustositoumaa koskevia ehtoja mm. niin, että HKL sitoutuu ylläpitämään kahden M200-metrojunayksikön sitoumaa koko M200-metrojunayksiköiden peruskorjauksen ajan. Alun perin M200-metrojunat oli tarkoitus peruskorjata yksi metrojunayksikkö kerrallaan, joten muutoksen jälkeen M200-metrojunien peruskorjausta saadaan tältä osin nopeutettua. Liikenteessä käytettävien junakokonaisuuksien takia yksittäistä M200-metrojunayksikköä ei myöskään voitaisi hyödyntää liikenteessä, jos toinen junakokonaisuuteen tarvittava yksikkö on peruskorjauksessa.

Lisäksi lisäsopimuksella L2 muutetaan M200-metrojunien peruskorjauksen toimituslaajuutta niin, että alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältynyt vaunukorien pintakäsittely jätetään pois, koska vaunukorien kunnon on katsottu olevan riittävän hyvä M200-metrojunien jäljellä oleva käyttöikä huomioiden. Tämä muutos laskee peruskorjauksen hintaa noin 0,5 milj. euroa ja muutoksen vaikutukset hankintasopimuksen maksueriin huomioidaan lisäsopimuksessa L2. Toteutuslaajuuden muutos edelleen nopeuttaa M200-metrojunien peruskorjausta, koska M200-metrojunayksiköitä ei tarvitse kuljettaa yhtä moneen eri paikkaan töitä varten.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.