Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, hygieenikkoeläinlääkäri, työavain KYMP-03-80-22

HEL 2022-014489
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön hygieenikkoeläinlääkärin viransijaisuuden täyttäminen

Kaupungineläinlääkäri

Päätös

Kaupungineläinlääkäri valitsi ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistustiimin hygieenikkoeläinlääkärin viransijaisuuteen (023134) ajalle 1.1.-25.4.2023 eläinlääketieteen lisensiaatti ********** 5 033,97 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Valitun ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta, sillä sijaisuuden kesto on alle vuoden.

Virkaan kuuluu koeaika, joka on puolet 1 vuotta lyhemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viransijaisen irtisanouduttua 17.11.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 11.-25.11.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa ja Suomen eläinlääkäriliiton verkkosivuilla.

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, alkutuotannon valvonta ja muut yksikön tehtävät kuten laatuasiat ja ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa ja ajokorttia. Lisäksi tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä valmiutta tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä, joista kuusi täytti viran kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy hygieenikkoeläinlääkärin tehtäväalueisiin. Hakijoita haastattelivat 28.11.2022 ja 30.11.2022 yksikön päällikkö Riikka Åberg ja kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta, alkutuotannon valvonta ja muut yksikön tehtävät kuten laatuasiat ja ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden aiempaan työkokemukseen erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden laitosten valvonnassa sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin.

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseen, tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen.

Heillä on myös hyvä englannin kielen taito ja ajokortti, joita tehtävän hoitaminen edellyttää sekä tehtävässä tarvittavat hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Kaupungineläinlääkäri katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaa puoltaa kyky vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Päättäjä

Minna Ristiniemi
kaupungineläinlääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista KYMP-03-80-22, henkilörekisteri julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-80-22, henkilörekisteri julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.