Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2022-014532
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 47 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2023 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 20 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittävillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamia vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeita sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 12.1.2023 antamaa ohjetta toteutumisennusteiden laadinnasta. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2023 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 93

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi