Valtuustoaloite, monipuoliset uintimahdollisuudet Jätkäsaareen

HEL 2022-014567
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 151 §

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite monipuolisista uintimahdollisuuksista Jätkäsaareen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mari Holopainen ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 7.12.2022 mm. seuraavaa: Jätkäsaareen rakennetaan merellistä asuinaluetta yli 20 000 asukkaalle. Rantaviivaa saaressa on runsaasti, mutta tällä hetkellä Jätkäsaaressa ei ole yhtään virallista uimarantaa. Jätkäsaareen tarvitaan alueen asukkaiden uinti- ja vesiliikuntatarpeita monipuolisesti palveleva alue. Viime vuosien aikana erilaiset uintiharrastukset luonnonvesissä, kuten uinti, vesijuoksu sekä talvisin kylmävesiuinti ovat voimakkaasti kasvattaneet suosiotaan. Niillä on myös merkittäviä terveyshyötyjä. Allekirjoittaneet esittävät, että Helsinki suunnittelee, miten Jätkäsaareen voidaan toteuttaa monipuoliset uintimahdollisuudet palvelemaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Aloitteesta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot, joita on valmisteltu yhteistyössä ao. toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Hyväntoivonpuiston eteläosaan sijoittuvan Ahdinaltaan julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (13.1.2022) on laadittu asemakaavoituksen viitesuunnitelmaksi ja siinä tarkastellaan ranta-alueita kokonaisuutena. Lautakuntien tavoin kaupunginhallitus kannattaa Jätkäsaaren uinti- ja vesiliikuntapaikkojen toteuttamista olemassa olevan yleissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on Ahdinaltaan ranta-alueen kehittäminen toimintojen ja palveluiden solmukohdaksi Jätkäsaareen. Hiekkaranta, nurmialue ja puutasot mahdollistavat monipuolisen oleskelun veden äärellä. Suunnitelman mukaan Ahdinaltaan ympäristö tulee olemaan esteetön, eri tasojen välisten yhteyksien ollessa laajasti esteettömiä. Muista olosuhteista voidaan todeta, että varjostusta uimarannalla arvioidaan olevan vain muutaman aamutunnin aikana, ja että hiekkarannan muotoilussa turvallisuuden kannalta tärkeä aaltovaikutus on otettu huomioon. Sen lisäksi veden laatu on aina varmistettava. Esteetöntä laituria ei alueelle ole mahdollista saada, mutta esteetön luiska mereen on mahdollinen.

Ahdinaltaan alueen eteläosassa ranta-aukiolle on suunniteltu ulkokuntoilualue, joka palvelee rantareitillä liikkuvia. Ranta-alueelle on suunniteltu useita pysähtymis- ja oleskelupaikkoja sekä jalankulun esteettömiä reittejä. Alueelle suunniteltu kelluva uimala tulee tarjoamaan uima- ja saunamahdollisuuksia osana kaupallisesti tuotettuja palveluita.

Ahdinaltaan tarkistetun asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin väliin suunniteltavan Saukonnokanaltaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon, että Helsingissä on pula venepaikoista ja tilanne mahdollisesti heikentyy Jätkäsaaren lähialueilla entisestään, mikäli Hietalahden altaan käyttö venesatamana hankaloituu alueelle suunnittelun uuden maankäytön myötä. Talviuintipaikkojen suuren suosion vuoksi Saukonnokanaltaalle suositellaan suunniteltavaksi turvalliseksi rajattua veteen pulahdus- tai talviuintipaikkaa. Pienvenesataman luoteiskulmassa on kaavassa
varattu paikka merellisille toiminnoille, kuten esimerkiksi kajakkien tai SUP-lautojen vuokraukselle.

Kaupunginhallituksen vastaus on saatujen lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 380

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.04.2023 § 215

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jätkäsaareen tarvitaan alueen uinti- ja vesiliikuntatarpeita monipuolisesti palveleva alue.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa Jätkäsaaren uinti- ja vesiliikuntapaikkojen toteuttamista olemassa olevan yleissuunnitelman mukaisesti. Ahdinaltaan julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (13.1.2022) on laadittu alueen asemakaavoituksen viitesuunnitelmaksi ja siinä tarkastellaan ranta-alueita kokonaisuutena. Suunnitelman mukaan Ahdinaltaan ympäristö tulee olemaan esteetön, eri tasojen välisten yhteyksien ollessa laajasti esteettömiä. Uimarannalle on näin ollen mahdollista päästä esteettömästi. Uimarannan yksityiskohtaisempi suunnittelu on vasta käynnistymässä. Uimarannan alue jää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitoon ja liikuntapalvelukokonaisuuden toimesta määritellään suunnittelun lähtökohdat myös esteettömyyden osalta. Esteetöntä laituria alueelle ei ole mahdollista saada, mutta esteettömän luiskan rakentaminen mereen on mahdollista.

Yleissuunnitelmassa tavoite on Ahdinaltaan ranta-alueen kehittäminen toimintojen ja palveluiden solmukohdaksi Jätkäsaareen. Hiekkaranta, nurmialue ja puutasot mahdollistavat monipuolisen oleskelun veden äärellä. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty, ettei Royal Center varjosta Ahdinaltaan uimarantaa kuin muutaman aamutunnin. Uimareiden turvallisuuden varmistamiseksi Ahdinaltaan hiekkarannan muotoilussa on huomioitu aaltovaikutus. Kaikissa tapauksissa suunniteltujen uimapaikkojen vedenlaatu tulee selvittää.

Ahdinaltaan alueen eteläosassa ranta-aukiolle on suunniteltu ulkokuntoilualue, joka palvelee rantareitillä liikkuvia. Ranta-alueelle on suunniteltu useita pysähtymis- ja oleskelupaikkoja sekä jalankulun esteettömiä reittejä. Alueelle suunniteltu kelluva uimala tulee tarjoamaan uima- ja saunamahdollisuuksia osana kaupallisesti tuotettuja palveluita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on ollut edustettuna asiantuntijan roolissa Jätkäsaaren suunnittelun eri vaiheissa asemakaavan valmistelun alkuvaiheista lähtien. Liikuntapalvelukokonaisuuden toiminnan näkökulmasta on tärkeää, ettei Jätkäsaaren alueelle suunniteltujen venepaikkojen lukumäärää vähennetä. Helsingissä on pula venepaikoista ja tilanne mahdollisesti heikentyy Jätkäsaaren lähialueilla entisestään, mikäli Hietalahden altaan käyttö venesatamana hankaloituu alueelle suunnittelun uuden maankäytön myötä. Talviuintipaikkojen suuren suosion vuoksi, lautakunta suosittelee suunniteltavaksi Saukonnokanaltaalle turvalliseksi rajattua veteenpulahdus- tai talviuintipaikkaa. Pienvenesataman luoteiskulmassa on kaavassa varattu paikka merellisille toiminnoille, kuten esimerkiksi kajakkien tai SUP-lautojen vuokraukselle.

Ahdinaltaan asemakaavan tarkistetun ehdotuksen on tarkoitus olla kaupunkiympäristölautakunnassa vuoden 2023 aikana.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Poistetaan seuraava lause kappaleessa kuusi:

"Venepaikkojen rinnalle Saukonnokanaltaaseen olisi korkeintaan mahdollista suunnitella talviuintipaikka tai vastaava turvalliseksi rajattu veteenpulahduspaikka."

ja korvataan lauseella:

"Talviuintipaikkojen suuren suosion vuoksi, lautakunta suosittelee suunniteltavaksi Saukonnokanaltaalle turvalliseksi rajattua veteenpulahdus- tai talviuintipaikkaa."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 09 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 09 310 21192

teo.tammivuori@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.04.2023 § 52

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana Jätkäsaaren uinti- ja vesiliikuntapaikkojen toteuttamista olemassa olevan yleissuunnitelman mukaisesti (Jätkäsaaren Ahdinaltaan julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma, 13.1.2022). Yleissuunnitelmassa tarkastellaan ranta-alueita kokonaisuutena. Suunnitelman mukaan Ahdinaltaan ympäristö tulee olemaan esteetön eri tasojen välisten yhteyksien ollessa laajasti esteettömiä. Uimarannalle on näin ollen mahdollista päästä esteettömästi. Uimarannan yksityiskohtaisempia suunnittelu on vasta nyt käynnistymässä. Uimarannan alue jää liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitoon ja liikuntapalvelukokonaisuuden toimesta määritellään suunnittelun lähtökohdat myös esteettömyyden osalta. Esteetöntä laituria alueelle ei ole mahdollista saada, mutta esteettömän luiskan rakentaminen mereen on mahdollista.

Yleissuunnitelmassa tavoite on Ahdinaltaan ranta-alueen kehittäminen toimintojen ja palveluiden solmukohdaksi Jätkäsaareen. Hiekkaranta, nurmialue ja puutasot mahdollistavat monipuolisen oleskelun veden äärellä. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty, ettei Royal Center varjosta Ahdinaltaan uimarantaa kuin muutaman aamutunnin. Uimareiden turvallisuuden varmistamiseksi Ahdinaltaan hiekkarannan muotoilussa on huomioitu aaltovaikutus. Kaikissa tapauksissa suunniteltujen uimapaikkojen vedenlaatu tulee selvittää.

Ahdinaltaan alueen eteläosassa ranta-aukiolle on suunniteltu ulkokuntoilualue, joka palvelee rantareitillä liikkuvia. Ranta-alueelle on suunniteltu useita pysähtymis- ja oleskelupaikkoja sekä jalankulun esteettömiä reittejä. Alueelle suunniteltu kelluva uimala tulee tarjoamaan uima- ja saunamahdollisuuksia osana kaupallisesti tuotettuja palveluita.

Liikuntapalvelukokonaisuus on ollut edustettuna asiantuntijan roolissa Jätkäsaaren suunnittelun eri vaiheissa asemakaavan valmistelun alkuvaiheista lähtien. Liikuntapalvelukokonaisuuden toiminnan näkökulmasta on tärkeää, ettei Jätkäsaaren alueelle suunniteltujen venepaikkojen lukumäärää vähennetä. Helsingissä on pula venepaikoista, ja tilanne mahdollisesti heikentyy Jätkäsaaren lähialueilla entisestään, mikäli Hietalahden altaan käyttö venesatamana hankaloituu alueelle suunnitellun uuden maankäytön myötä sekä altaan suulle suunnitellun matalan sillan toteutuessa. Talviuintipaikkojen suuren suosion vuoksi, lautakunta suosittelee suunniteltavaksi Saukonnokanaltaalle turvalliseksi rajattua veteenpulahdus- tai talviuintipaikkaa. Pienvenesataman luoteiskulmassa on kaavassa varattu paikka merellisille toiminnoille, kuten esimerkiksi kajakkien tai SUP-lautojen vuokraukselle.

Jos alueelle päätettäisiin teettää vaihtoehtoisia suunnitelmia, tulisi mahdollisen kaavamuutoksen tarve tunnistaa nopeasti, koska ympäröivä alue alkaa rakentua, ja esimerkiksi infrastruktuuria rakennetaan jo alueella tietyillä reunaehdoilla.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Shawn Huff: Poistetaan 5. kappaleen lause:

Venepaikkojen rinnalle Saukonnokanaltaaseen olisi korkeintaan mahdollista suunnitella talviuintipaikka tai vastaava turvalliseksi rajattu veteenpulahduspaikka.

Korvataan:

Talviuintipaikkojen suuren suosion vuoksi, lautakunta suosittelee suunniteltavaksi Saukonnokanaltaalle turvalliseksi rajattua veteenpulahdus- tai talviuintipaikkaa.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Shawn Huffin vastaehdotuksen yksimielisesti.

28.03.2023 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi