Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, maanmittausinsinööri, työavain KYMP-03-76-22

HEL 2022-014603
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön maanmittausinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita maastomittausyksikön maanmittausinsinöörin virkaan (060078) ********** 1.2.2023 alkaen 2750,66 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 30.9.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 21.10.-18.11.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Monsterissa ja Duunitorilla.

Maanmittausinsinööri vastaa Helsingin kaupungin runkopisteverkon suunnittelusta, geodeettisesta laskennasta ja mittauksista. Lisäksi vastuualueelle kuuluu rakennusten maastoon merkintöjen, sijaintikatselmusten ja muiden tilaustehtävien suunnittelu, laskeminen sekä lausuntojen valmistelu ja katselmusten kirjaaminen.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan AMK-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta maanmittausalalta. Aiempi kokemus maastomittaustehtävistä luetaan eduksi.

Hakuilmoituksen mukaan työssä tarvitaan laajaa maanmittausalan tuntemusta sekä monipuolista mittausmenetelmien ja laskentaohjelmistojen hallintaa. Työpaikkailmoituksessa mainittiin myös, että tehtävään kuuluu paljon asiakaspalvelua sekä yhteistyötä suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan kanssa. Hakijan toivotaankin omaavan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kokevan verkostomaisen työskentelytavan mielekkääksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä, joista seitsemän täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. ja hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin: ********** **********

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja kelpoisuusehtojen lisäksi huomioita mahdolliseen aiempaan kokemukseen maastomittaustehtävistä sekä mittausmenetelmien ja laskentaohjelmistojen hallintaan. Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomioita viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla hakijoilla on ajallisesti hyvin samankaltainen koulutus sekä aiempi työkokemus maastomittaustehtävistä. Tämän lisäksi kaikilla hakijoilla on hyvä perusosaaminen mittauslaitteistojen ja -ohjelmistojen käytöstä sekä yleisesti maanmittaustekniikasta.

Perustelut valintaesitykselle

Maanmittausinsinöörin tehtävänä on vastata Helsingin kaupungin
runkopisteverkon suunnittelusta, geodeettisesta laskennasta ja
mittauksista. Lisäksi vastuualueelle kuuluu rakennusten maastoon merkintöjen, sijaintikatselmusten ja muiden tilaustehtävien suunnittelu, laskeminen sekä lausuntojen valmistelusta.

Tehtävässä tarvitaan laajaa maanmittausalan tuntemista, monipuolista mittausmenetelmien ja laskentaohjelmistojen hallintaa.

Valittavan henkilön tulee työskennellä asiantuntijaroolissaan
itseohjautuvasti ja omata hyvät vuorovaikutus – ja yhteistyötaidot.

Kaupungingeodeetti Tiina Talvitie katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että hakijoista ********** **********

Päätös tullut nähtäväksi 11.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-76-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-76-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.