Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, Pohjoisesplanadi 15-17, kaupunginkanslia

HEL 2022-014612
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, Pohjoisesplanadi 15-17, kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa vuokrasopimusta numero 211022224 vuokrattavan pinta-alan osalta. Vuokrasopimus koskee osoitteessa Pohjoisesplanadi 15-17, 00170 Helsinki, sijaitsevasta Aleksanterinkatu 26-28/Pohjoisesplanadi 15-17 vuokrattua tilaa.

Uusi vuokrattava pinta-ala on 1.1.2023 alkaen yhteensä 1 306,5m2.

Vuokrasopimus numero 211022224 ehtoineen, liitteineen ja vastuunjakotaulukoineen pysyy muilta osin ennallaan.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia.

Päätöksen perustelut

Vuokrasopimus numerolla 211022224 on tällä hetkellä vuokrattuna 1 405m2. Sopimukselta poistetaan n. 98,5m2 tilaa (tilanrot 231, 232, 233, 234, 235, 236, 256 ja 257), joka edelleen vuokrataan yritysvuokrauksen kautta. Kanslian sopimukselta poistettava tila sijaitsee Pohjoisesplanadi 15-17 2. kerroksessa.

Tilamuutoksen taustalla on DigiHelsinki Oy:n toiminnan aloittaminen 1.1.2023.

Päätös tullut nähtäväksi 12.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö