Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen toimitilat-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä, kaupunginkanslia

HEL 2022-014726
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 15 §

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä ole-vien luonnosten mukaisesti.

Sulje

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.

- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.

- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Toimitilat -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
- Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
- Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
- Helsinki Stadion Oy
- Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
- Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
- Kiinteistö Oy Hansasilta
- Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
- Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
- Kiinteistö Oy Intiankatu 31
- Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
- Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
- Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
- Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus
- Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
- Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti
- Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
- Kiinteistö Oy Säterintie 2
- Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
- Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
- Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
- Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
- Kontulan Palvelutalo Oy
- Palvelukeskus Albatross Oy

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetyt omistajastrategiat ovat liitteinä 1-25.

Toimitilat -yhteisöryhmän omistajastrategioissa huomioitiin yleisten edellä kuvattujen päivitysten lisäksi tavoitetilan ja kehittämislinjauksen lisäyksenä, että yhteisöryhmän tytäryhteisöt edistävät kaupungin toimitilastrategian toteutumista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi