Kokoonpanon muutos, Tekniikan museon säätiön valtuuskunta, eroaminen

HEL 2022-014869
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 7 §

Jäsenen nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Anna-Maria Rajalan (Vihr.) Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto nimesi 22.3.2021 § 45 Pekka Majurin (Kok.) ja Elina Voutilaisen (Vihr.) Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi 2021-2023. Elina Voutilainen on 12.12.2022 ilmoittanut eroavansa valtuuskunnasta (liitteet 1 ja 2). Konsernijaoston on nimettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen Voutilaisen tilalle.

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 jäsentä. Valtuuskunnan toimikausi on kolme vuotta. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä valtuuskuntaan kaksi jäsentä.

Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Sitä ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö.

Tekniikan museon ylläpitämisen lisäksi säätiö tukee ja edistää tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkimusta. Se kerää ja tallentaa alan kehitystä kuvaavaa aineistoa, järjestää museossa työskentelytiloja tutkijoille, myöntää apurahoja tutkimustoimintaa varten, harjoittaa näyttelytoimintaa, edistää tekniikkaan liittyvää opetusta kouluissa, kustantaa alaan liittyviä julkaisuja ja edistää tekniikan historian harrastamista.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.