Virkasuhteen täyttäminen, Haagan terveysasema, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-02-707-22

HEL 2022-015539
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Haagan terveysasema, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-02-707-22

Johtava ylilääkäri

Päätös

Lännen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 023480) 1.2.2023 lukien 3453,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Lännen terveysasema/Haaga (toimintayksikkö 396140, työpiste 404200).

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on avoin.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Lännen terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain § 125 mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 9.-28.12.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Hakija kutsuttiin haastatteluun ja haastattelun suorittivat 9.1.2023 ylilääkäri ********** ja vs. johtava ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti, valmistunut 30.4.2013 Helsingin yliopistosta. Hän suorittaa parhaillaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen koejaksoa. ********** on työskennellyt ********** terveysasemalla menestyksekkäästi, osallistunut aktiivisesti terveysaseman kehittämistyöhön ja hänellä on hyvät yhteistyötaidot. Hän on hakemuksensa ja haastattelun perusteella motivoitunut terveyskeskuslääkärin työhön ja oman ammattitaitonsa kehittämiseen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden ja kokonaisarvion perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Haagan terveysasemalla. Virkaan valittu täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

Päätös tullut nähtäväksi 16.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marjo Halttunen, ylilääkäri, puhelin: 09 310 66804

marjo.r.halttunen@hel.fi

Päättäjä

Erno Vähärautio
vs. johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo SOTE-02-707-22

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.