Avustuksen myöntäminen, keskushallinto, työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä vuonna 2023, työnantajat

HEL 2023-000020
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä vuonna 2023, takaisinperintäpäätös

Tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet

Päätös

Tiimipäällikkö päätti periä takaisin tiimipäällikön 14.2.2023 §9 -päätöksellä Al-Birr-Lähimmäisenapu ry:lle yhdestä työllistetystä (hakemus R045) myönnetyn palkan Helsinki-lisän, yhteensä 795 euroa. Lisäksi tiimipäällikkö päätti periä takaisin tiimipäällikön 25.4.2023 §7-päätöksellä Al-Birr-Lähimmäisenapu ry:lle yhdestä työllistetystä (hakemus R077) myönnetyn palkan Helsinki-lisän, yhteensä 714 euroa. Helsinki-lisät (yhteensä 1 509 euroa) peritään takaisin, koska tehdyn päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, etteivät avustuksen myöntämisen edellytykset täyty koska työsuhteet ovat päättyneet ennenaikaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 11.9.2023 § 30 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille. Samalla on hyväksytty työnantajan Helsinki-lisän myöntämistä koskevat ehdot.

Helsinki-lisän myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

Palkan Helsinki-lisässä on kyse työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin kohdistuvasta avustuksesta. Ehtona on työ- ja elinkeinotoimiston tai työllisyyden kuntakokeilun työsuhteeseen myöntämä palkkatuki. Työllistämisen Helsinki-lisässä on harkinnanvarainen tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle, joka palkkaa työttömän helsinkiläisen. Sen tarkoituksena on edistää työttömien helsinkiläisten työllistymistä.

Helsingin kaupungin avustusehtojen mukaan avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksissa kaupunki voi periä maksetun avustuksen takaisin. Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa Helsingin kaupungille tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Al-Birr-Lähimmäisenapu ry:ltä pyydettiin 3.10.2023 selvitystä Helsinki-lisän käytöstä 18.10.2023 mennessä. Selvityspyynnössä, joka lähetettiin salatun sähköpostin kautta, pyydettiin toimittamaan Helsinki-lisän käytön valvontaa varten selvitys työllistetyille henkilöille maksetuista palkoista sekä palkkakuitit, joista selviää henkilöille maksetut palkat. Työnantajaa pyydettiin toimittamaan tiedot 18.10.2023 mennessä.

Työnantaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä ja, myönnettyjen avustusten työsuhteet olivat katkenneet ennenaikaisesti, jolloin avustusten edellytykset eivät enää täyttyneet.

Elinkeinojaoston 11.9.2023 hyväksymät Helsinki-lisän ehdot eivät näin ollen täyty ja Helsinki-lisän ylimääräinen osuus on syytä periä takaisin.

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sonja Vuorela, suunnittelija, puhelin: 09 310 36382

sonja.vuorela@hel.fi

Päättäjä

Tomi Meuronen
tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.