Hyppää pääsisältöön

Avustusten myöntäminen, nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustukset vuodelle 2023

HEL 2023-000049
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 18 §

Toiminta-avustukset vuodelle 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi toiminta-avustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 1 317 470 euroa.

Seuraaville yhdistyksille avustus maksetaan vuoden 2022 tai edellisen kauden vahvistettua tilinpäätöstä (allekirjoitettu tilin / toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tai edellisen kauden tilinpäätös on käsitelty) vastaan: 

 • Lauttapartio ry (nro 28)
 • Töölön tähystäjät ry (nro 54)
 • Käpylän Yhdyskuntaklubi ry (nro 119)
 • Oranssi ry (nro 134)
 • Substance abuse and mental health association SAMHA RY (nro 144)
 • Partiolippukunnalle Haagan Eräveikot ry:n (nro 34) avustus maksetaan hyväksyttävissä olevaa tasetta ja vahvistettua tilinpäätöstä (allekirjoitettu tilin/toiminnantarkastuskertomus ja vuosikokouspöytäkirja, jossa vuoden 2022 tilinpäätös on käsitelty) vastaan

Seuraaville yhdistyksille annetaan mahdollisuus toimittaa 15.8.2023 mennessä allekirjoitettu vuosikokouksen pöytäkirja, jossa on vahvistettu vuoden 2022 tilinpäätös: 

 • Pakinkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry / nuoriso-osasto (nro 87)
 • Tammisalon Vapaaehtoinen Palokunta ry / nuoriso-osasto ja varhaisnuoriso-osasto (nro 89)
 • Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry (nro 103)
 • Kanava nuoriso ry (nro 112)

Jos pöytäkirjaa ei toimiteta määräaikaan mennessä, voidaan vuodelle 2023 tässä myönnetty toiminta-avustus periä takaisin. 

Vuokra-avustukseen oikeuttavat menot on huomioitu avustussummassa nuorisojaoston linjauksen mukaisesti eli korkeintaan 450 euroa kuukaudessa. 

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf / nuoriso-osastolle (nro 82) ei myönnetä avustusta, koska hakemus on puutteellinen. 

Marjaniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry, ruotsiksi Marudd Frivilliga Brandkår rf / nuoriso-osastolle (nro 85) ei myönnetä avustusta, koska hakemus on puutteellinen.

BADO HELBO ry:lle (nro 93) ei myönnetä avustusta, koska yhdistyksen hakemus on puutteellinen. 

CISV Helsinki - CISV Helsingfors ry:lle (nro 94) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole helsinkiläinen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys tai vastaava. Lisäksi hakemus on puutteellinen.

European Youth Parliament Uusimaa (nro 97) -ryhmälle ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole helsinkiläinen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys tai vastaava.

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:lle (nro 107) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole helsinkiläinen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistys tai vastaava.

MEH ry:lle (nro 128) ei myönnetä avustusta, koska yhdistyksen hakemus on puutteellinen.  

Movement Ry:lle (nro 129) ei myönnetä avustusta koska yhdistyksen starttiavustus 2022 siirrettiin kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Roolipeliyhdistys Avatar ry:lle (nro 138) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole helsinkiläinen varhaisnuoriso tai -nuorisoyhdistys tai vastaava.

SOCUS ry:lle (nro 142) ei myönnetä avustusta, koska yhdistyksen taloudenhallinta ja hallinto on puutteellista. 

The Science Basement ry:lle (nro 148) ei myönnetä avustusta, koska yhdistys ei ole helsinkiläinen varhaisnuoriso tai -nuorisoyhdistys tai vastaava. Lisäksi hakemus on puutteellinen.

Ohjeita avustuksen saajille 

Vuoden 2023 toiminta-avustus tulee selvittää vuoden 2024 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 29.2.2024 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilin/toiminnantarkastuskertomus). Lisäksi avustuksen saajien tulee toimittaa selvityksen yhteydessä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2023 käsittely. 

Hakija on vastuussa hakemuksen ja siihen kuuluvien hyväksyttävissä olevien vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta annettuihin määräaikoihin mennessä sekä avustusta haettaessa että selvitettäessä avustuksen käyttöä.

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Esteelliset:
Nina Miettinen ja Vili Saarnio
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 4)
Emmi Piippo
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Virpi Talasmäki ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toiminta-avustusjaon perusteet

Toiminta-avustuksia myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille nuorisoyhdistyksille sekä järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoille/jaostoille, mikä niiden kirjanpidossa ja muissa asiakirjoissa varhaisnuoriso- ja nuorisotyö on erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)  

Lähtökohtana myös toiminta-avustuksien myöntämisessä on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Lisäksi varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Avustusta saavien yhdistysten on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö) 

Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee hakijaa pyytää täydentämään hakemusta ja asettaa määräaika, johon mennessä hakemus tulee viimeistään täydentää. Jos hakemusta ei täydennetä asetettuun määräaikaan mennessä, käsitellään hakemus toimitettujen tietojen perusteella. Päättävä toimielin tekee hylkäävän päätöksen, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden hyväksytyistä menoista. Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)  

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa. Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Toiminta-avustusjako 2023

Pandemian aiheuttamat rajoitukset purettiin vuoden 2022 alkupuolella. Avustukset valmisteltiin normaalisti nuorisoyhdistysten avustusohjeen mukaan.

Toiminta-avustusta haki 152 yhdistystä, mutta näistä yksi hakija veti hakemuksensa pois. Luvuissa ei ole mukana niitä noin 7 hakemuslomaketta, joita sähköiseen järjestelmään saapui, kun hakija (tai järjestelmä) voimassa olevan hakemuksen päivittämisen sijaan lähetti uuden hakemuksen.

Nuorisojaoston avustusmäärärahat nousevat 16 000 euroa, mikä perustuu Helsingin väestönkasvuun (tasokorotus 0,6 %). Sen lisäksi jaossa on viime vuoden kaltaisesti 100 000 euroa vuodelle 2023. Korotus perustuu kaupunginvaltuuston päättämään koronatoipumisrahaan. Hakijoiden tulee huomioida se, että tulevan vuoden 2024 toiminta-avustussumma saattaa jäädä pienemmäksi ja nyt voimassa olevia viime vuonna korotettuja avustuksia ei voida silloin myöntää, mikäli nuorisojaoston avustusmäärärahojen kokonaissumma ei kasva. 

Lisämäärärahat kohdistetaan korottamaan useiden toiminta-avustushakijoiden avustusta ja nämä korotukset kohdennetaan suoraan lasten ja nuorten toimintaan, esimerkiksi heidän oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Niillä tuetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Korotuksissa on huomioitu toiminnan laajuuden, nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden sekä pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamisen lisäksi myös yhdistyksien lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntatoiminnan edistäminen.

Useiden hakijoiden kohdalla korotusta ei voida tehdä liian pienen hakusumman takia. Samasta syystä joudutaan myös muutaman yhdistyksen avustusta laskemaan. Jatkossa yhdistysten kannattaa tarkistaa haettavan summan suuruus, onko se riittävä, myös mikäli avustusmäärärahat suurenevat kertaluonteisesti tai pysyvästi. Avustusta ei voida koskaan myöntää enempää kuin hakija on hakenut. 

Vuokra-avustukseen oikeuttavia menoja on 59 hakijalla (vuonna 2022: 62). Mukana on joitakin uusia vuokra-avustuksen saajia, joiden toiminta-avustusta nostettiin. Osa edellisen vuoden vuokra-avustuksen saajista jäi pois vuokra-avustuksen piiristä, koska vuokra-avustusta ei haettu ja/tai tilasta oli luovuttu tai yhdistys ei täyttänyt enää muita vuokra-avustuskriteerejä. Tällöin avustusta jouduttiin laskemaan. SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:lle, Stadin Nuorisoseurat ry:lle sekä Helsingfors Svenska Scouter r.f.:lle, myönnetään pelkästään vuokra-avustusta. 

Kumppanuusyksikkö ei poikkeuksellisesti ehtinyt vierailla tutustumassa yhdistysten toimintaan ja uusien vuokra-avustushakijoiden tiloihin kuluvana keväänä, johtuen henkilöstövajeesta.  

Neljän yhdistyksen projektiavustushakemukset vuodelle 2023 sisällytettiin hakijan toiminta-avustukseen, koska kyseessä oli yhdistyksien vuosittaisen ja/tai perustoiminnan piiriin kuuluvia hankkeita, joita tuetaan toiminta-avustuksilla: HELride Collective ry, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry, Teatteri Vahvat Tunteet ja Laiffimme ry ja Haagan Sirkut ry.

Toiminta-avustusten piiriin nousi kaksi uutta toimijaa: Marjaniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry, ruotsiksi Marudd Frivilliga Brandkår rf /nuoriso-osasto sekä Rock Donna rf / helsinkiläisten nuorten bändikerho. Vuoden 2022 aikana starttiavustusta saaneista yhdistyksistä neljä viidestä (Myllypuron Mustarastaat ry, DobroCenter Finland ry, Salad Days Ry sekä Kohde ry, (joka viime vuonna oli nimeltään Happy people Happy world ry) haki ja pääsi toiminta-avustuksen piiriin. Movement Ry:n vuoden 2022 starttisavustus siirrettiin vuodelle 2023.

Toiminta-avustusvalmistelu 2023

Vuoden 2023 toiminta-avustusten valmistelu oli ennätyksellisen haasteellista. Korkeintaan viisitoista prosenttia hakijoista toimitti oikeat asiakirjat oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Näin kävi kaikista ohjeista huolimatta, joita annettiin infotilaisuudessa, nuorisopalvelujen kumppanikirjeessä, nettisivuilla ja yleisviestillä kaikille hakijoille. Lisätietoja jouduttiin pyytämään lähes kaikilta hakijoilta kolmesta kymmeneen kertaan eli viestejä, puheluita ja sähköposteja valmistelun aikana jouduttiin lähettämään yli 250 kappaletta kaikille hakijoille menneen muistutusviestin lisäksi. Tuplahakemuksia tuli seitsemän kappaletta. Jäsenpohja oli aluksi väärin ilmoitettuna lähes kymmenellä prosentilla hakijoista.

Toukokuun puolessa välissä jouduttiin kymmenelle yhdistykselle esittämään avustus joko puuttuvia liitteitä vastaan tai ehdolla, että avustus peritään takaisin, mikäli puuttuvaa liitettä ei tule. Määräaikoja jouduttiin antamaan usealle hakijalle useita. Osa hakijoista ei vastannut viesteihin lainkaan. Useiden hakijoiden kohdalla vastuu hakijan hakemuksesta liitteineen on siirretty valmistelijoille. Näin ei voida valmisteluprosessia jatkaa yksinkertaisesti jo siksi, ettei esityksiä saada annetussa aikataulussa enää valmisteltua.  Tänä vuonna valmistelua vaikeutti myös henkilöstövaje.

Hylättyjä hakemuksia oli tällä kertaa enemmän kuin moniin vuosiin (11 kpl), mutta hylkäykseen johtavissa syissä oli muutoksia. Hylättyjen hakemusten kohdalla sellaisia hylkäysperusteita kuin epäselvyyksiä aiempien avustusten käytön kohdalla ei tänä vuonna jouduttu käyttämään. Enää yhdellä hakijalla hylkäysperusteena oli puutteellinen taloushallinta ja hallinto. Hylkäysperusteista yleisin oli se, että hakijan hakemuksesta puuttui sellaisia asiakirjoja, joiden puuttuessa avustuskelpoisuutta ja/tai avustuksen suuruutta ei voitu määritellä, kuten esimerkiksi tilinpäätös kokonaisuudessaan. Osa hylättävistä hakemuksista oli sellaisia, että hakijat eivät toimittaneet lisätietoja tai päivityksiä pyydettäessä. Tai toimittivat niitä, mutta vielä senkään jälkeen yhdistykset eivät olleet jäsenpohjaltaan helsinkiläisiä varhaisnuoriso tai -nuorisoyhdistyksiä eikä näillä ollut yhdistysten nuoriso-osastolta vaadittuja nuorisotoiminnan erittelyjä asiakirjoissaan.

Avustushausta tiedotetaan kaupungin yhteiskuulutuksen lisäksi nuorisopalvelujen kumppanikirjeessä sekä nettisivuilla. Lisäksi hakijoille järjestetään avustusinfo ennen hakuajan päättymistä. Toiminta-avustuspäätöksessä on aina hakijalle ohje, milloin ja miten avustuksen käyttö tulee selvittää. Vaikka myöhästyneitä hakemuksia ei tänä vuonna jätetty, vuoden 2022 avustuksen käytön selvityksen yhteydessä selvisi, että muutama hakija oli unohtanut jättää hakemuksen.

Toimivalta ja muut avustukseen liittyvät päätökset

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 8.12.2020, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 202)  

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, §47)   

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävillä nuorisojaoston kokoontumispaikalla 30.5.2023 klo 15:45-16:15.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi