Sähköverkkojärjestelyihin liittyvän yhteistyösopimus sekä suunnitteluyhteistyösopimuksen jatkaminen, Fingrid Oy, Helen Sähköverkko Oy

HEL 2023-000392
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 141 §

Toteutussopimuksen tekeminen Helen Sähköverkko Oy:n kanssa koskien Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteuttamista ja sen kustannusten korvaamista

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 1 olevan, Helen Sähköverkko Oy:n kanssa tehtävän toteutussopimuksen koskien Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteutusta ja sen kustannusten korvaamista siten, että sopimuksen mukaiset kaupungin kustannukset ovat enintään 60 000 000 euroa.

Käsittely

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan todettiin olevan esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn yleislausekejääviyden (hallintolain 28.1 § kohta 7) vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sähköverkkojärjestelyn sopimuskokonaisuuden taustaa

Kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille uutta maankäyttöä, Läntistä bulevardikaupunkia. Em. maankäytön muutokset vaativat suurten voimajohtolinjojen ja Pitäjänmäen sähköaseman siirtoa maankäytön alta pois. Sähkönsiirtoratkaisu luo suunnitelmallisen, teknisesti toteuttamiskelpoisen ja muuhun rakentamiseen soveltuvan kokonaisratkaisun. Läntisen bulevardikaupungin alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu aikavälille 2019-2028. Pikaraitiotien toteuttamispäätös on tehty 2021 ja tavoitteena on rakentamisvalmius 2020-luvun puolivälissä.

Läntisen bulevardikaupungin sähköverkkojärjestelyjen toteutumisen edellytyksenä on 400 kV kantaverkon rakentaminen Länsisalmesta Viikinmäkeen Fingrid Oyj:n toimesta erillishankkeena. Sähköverkkojärjestelyjen toteutusedellytysten selvittämistä ja suunnittelua on edistetty kolmikantayhteistyönä vuodesta 2018 lähtien.

Kaupunginhallitus on 21.9.2020, 577 § päättänyt tehdä 31.12.2022 saakka voimassa olleen sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista. Sopimus on allekirjoitettu 9.12.2020 ja sen voimassaoloaikana neuvotteluja toteutuksen osakokonaisuuksista on jatkettu osapuolten kesken.

Kaupunginhallitus on 13.3.2023, 168 § päättänyt tehdä yhteistyösopimuksen koskien Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista ja suunnitteluyhteistyön jatkamista koskevan sopimuksen Helen Sähköverkko Oy:n kanssa. Sopimukset on allekirjoitettu 24.4.2023 ja nyt esitetään tehtäväksi sopimus Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteutuksesta ja sen kustannusten korvaamisesta.

Sopimuksen tarkoitus ja keskeinen sisältö

Kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille urbaania kaupunkia (Läntinen bulevardikaupunki) osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Bulevardikaupungin kaupunkirakentaminen sekä pikaraitiotieyhteyden toteuttaminen edellyttää alueella sijaitsevien suurjännitteisten voimajohtojen ja Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirtämistä.

Voimajohtojen kaapelointi pienentää Helsingin läntisten sähkönsiirtoyhteyksien kapasiteettia. Kaupunkirakentamisen vuoksi menetettävä siirtokapasiteetti on korvattava muualle kaupungin alueelle rakennettavalla uudella sähkönsiirtokapasiteetilla (Fingrid Oyj:n 400 kV kaapeliyhteys Länsisalmi-Viikinmäki, ns. itäinen osuus). Samaan aikaan hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisen mahdollistamiseksi on Helsingin alueen sähkönsiirtojärjestelmän siirtokykyä kasvatettava.

Kaupunkirakentamisen ja sähkönsiirtoverkon tarpeiden yhteensovittaminen on edellyttänyt kaupungin, Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n yhteistä valmistelu- ja suunnittelutyötä. Osapuolet ovat 3.9.2018 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa selvitettiin kokonaisratkaisu, jolla voidaan mahdollistaa maa-alan vapauttaminen bulevardikaupungin rakentamiseen ja turvata hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytykset osapuolten kannalta taloudellisesti kohtuullisin ehdoin.

Osapuolten yhteistyönä laaditussa selvitysraportissa (25.4.2019) esitettyyn ratkaisuun perustuen osapuolet ovat 9.12.2020 sopineet Läntisen bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista.

Kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy ovat 24.4.2023 allekirjoittaneet suunnitteluyhteistyön jatkosopimuksen, jolla jatkettiin Läntisen bulevardikaupungin ns. läntisen osuuden toteuttamisen edellyttämien sähkönsiirtoverkon muutosten suunnittelua. Läntisen bulevardikaupungin kaupunkirakentamisen mahdollistavasta ns. itäisestä osuudesta kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj puolestaan allekirjoittivat 24.4.2023 yhteistyösopimuksen koskien 400 kV sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista.

Nyt solmittavalla toteutussopimuksella kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy sopivat keskinäisistä oikeuksista, vastuista ja velvoitteista koskien edellä selostettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia Läntisen bulevardikaupungin sähköverkkojärjestelyjä. Sopimuksen solmiminen edellyttää, että myös Helen Sähköverkko Oy:n hallitus hyväksyy hankkeen.

Sopimukseen kuuluu suunnittelu ja toteutus seuraavissa kohteissa:

a) Helen Sähköverkko Oy:n Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirto uudelle sijainnille.

b) Pitäjänmäen sähköasemaan liittyvien 110 kV avojohtojen osittaiskaapeloinnit sekä niihin liittyvät muut muutostyöt uudelta Pitäjänmäen sähköasemalta Kannelmäen, Meilahden ja Viikinmäen suuntaan siirtymäpylväille saakka.

c) Pitäjänmäen sähköaseman ja 110 kV osittaiskaapelointien korvaamien avojohtojen purkutyöt ja alueiden vapauttaminen Bulevardikaupungin rakentamiseen.

Sopimuksen perusteella kaupunki korvaa Helen Sähköverkko Oy:lle sähköverkon muutosten sille aiheuttamat kustannukset, joiden arvioitu kokonaiskustannus on 53,1 miljoonaa euroa (alv 0%), kuitenkin enintään 60 miljoonaa euroa. Päätöksen mukaisessa 60 miljoonan euron kokonaissummassa on huomioitu 13 prosentin riskivaraus johtuen sopimuksen mukaisten sähköverkon järjestelyiden varhaisesta suunnitteluvaiheesta. Lisäksi kaapelointiin liittyvien materiaalikustannusten on tunnistettu voivan muuttua herkästi mm. maailmantilanteesta riippuen. Helen Sähköverkko Oy laskuttaa kaupunkia vuosittain perustuen todellisiin Helen Sähköverkko Oy:lle syntyneisiin kustannuksiin. Kustannusten lisäksi toteutussopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä ja velvollisuuksista aikatauluineen.

Kaupungin keskeisimmät sopimusvelvoitteet em. kustannusten korvaamisen lisäksi ovat valmistella ja saattaa päätöksentekoon tarvittavat asemakaavat, kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä katu- ja liikennesuunnitelmat, toteuttaa sähköverkon järjestelyjä varten tarvittavat yhdyskuntatekniset rakenteet ja vesijohdon siirto sekä Pitäjänmäen sähköasematontin alueen tasauslouhinta, vastata päätilaajana yhteisrakentamisen koordinoimisesta, vuokrata tontti Pitäjänmäen uutta sähköasemaa varten sekä muillakin tavoin myötävaikuttaa osaltaan sähköverkon toteuttamiseen siten kuin toteutussopimuksen kohdassa 3.2 on tarkemmin kuvattu.

Sopimuksen aikataulu ja aikatauluun liittyvät epävarmuudet

Helen Sähköverkko Oy:n edellytyksenä sopimuksen mukaisten järjestelyjen toteuttamiselle on, että nyt esitettävä toteutussopimus pannaan täytäntöön viimeistään elokuussa 2023 ja järjestelyt saatetaan valmiiksi vuoden 2029 loppuun mennessä.

Vuoteen 2029 mennessä Pitäjänmäen nykyisen sähköaseman ja siihen liittyvien 110 kV avojohtojen varaama maa-ala sovitussa laajuudessa olisi vapautettuna muuhun käyttöön. Tämä aikataulu edellyttää, että korvaava sähköverkkoratkaisu on käyttövalmis 2028.

Määritettyyn valmistumisajankohtaan vaikuttavat sähkömarkkinalain mukaiseen verkon kehittämisvelvollisuuteen liittyvät ja viranomaisen valvomat investoinnit, tässä yhteydessä erityisesti kaupungin ja Helen-konsernin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen edellyttämät investoinnit vuoteen 2030 mennessä sekä sähköverkon ylläpito-ohjelma.

Helen-konsernin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa keskeisiä tekijöitä ovat fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen, korvaavan sähköntuotannon toteuttaminen muualle Suomeen ja paikallisen kaukolämmön sähköistyminen. Tämä tarkoittaa Helsingin alueen sisäisen sähkönsiirtotarpeen ja alueen sähkönkulutuksen merkittävää kasvua 2020-luvulla. Kasvu tapahtuu nykysuunnitelman mukaan kahdessa vaiheessa: 2024-2026 kivihiilenpolton päättyessä ja toisaalta 2020-luvun lopulla, kun loput hiilineutraaliuden edellyttämät lämmöntuotannon muutokset toteutetaan.

Hallittu muutosprosessi edellyttää, että investoinnit on rytmitettävä realististen toteutusresurssien ja tarvittavien käyttökeskeytysten näkökulmasta. Lisäksi väliaikaisia verkkoratkaisuja on pyrittävä välttämään, eli muutosvaiheilla on oltava ennalta suunniteltu järjestys. Tämän vuoksi on tärkeää, että sitovasta aikataulusta myös Läntisen bulevardikaupungin järjestelyjen osalta pystytään sopimaan ennakkoon.

Mikäli ennalta suunnitellut ja sovitut aikataulut eivät näyttäisi toteutuvan Läntisen bulevardikaupungin osalta, Helen Sähköverkko Oy:n on priorisoitava lakiin pohjautuvat, kehittämisvelvollisuutensa piiriin kuuluvat ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen edellyttävät investoinnit.

Sopimuksen mukaiseen aikatauluun liittyvien epävarmuuksien johdosta aikataulun toteutumisedellytyksiä tarkastellaan kesäkuussa 2024, jolloin todetaan, onko sopimuksen mukainen läpimenoaikataulu mahdollinen. Mikäli esimerkiksi kaavoitusten tai katusuunnitelmien läpimeno on tällöin viivästynyt, tarkastellaan yhdessä edellytyksiä sopimuksen jatkamiselle. Mikäli ratkaisua tarvittavista sopimusmuutoksista ei saavuteta, on kummallakin sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Sitoutuminen sopimuksen mukaiseen aikatauluun sisältää aikatauluun liittyviä, sopijaosapuolista riippumattomia epävarmuuksia, kuten mahdolliset valitukset asemakaavoista ja muista kaupungin päätöksistä. Lisäksi sopimuskokonaisuus sisältää osia, joiden suunnittelu on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Epävarmuuksista johtuen sopimuskokonaisuus sisältää riskin siitä, että sopimuksen mukaista sähköverkkojärjestelyn kokonaisuutta ei voida saattaa valmiiksi sopimuksessa määritellyssä aikataulussa, mistä puolestaan voi aiheutua kaupungille ylimääräisiä, toteutuskokonaisuuden keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia. Ilmajohtojen kaapeloinnin ja sähköaseman siirron toteutuskokonaisuuden viivästymisellä on vaikutus myös Läntisen bulevardikaupungin uuden maankäytön ja Länsi-Helsingin pikaraitiotien toteuttamisaikatauluun.

Läntisen bulevardikaupungin kaavarungon (2019) alue käsittää n. 740 000 k-m² uuden rakentamisen potentiaalin, josta asumista on 560 000 k-m². Kaavarungon mukainen kustannusarvio kaupungin muiden investointien osalta on kokonaisuudessaan noin 260 miljoonaa euroa. Tähän summaan ei sisälly nyt esitettävästä sopimuksesta johtuvat kustannukset. Alueesta saatavan rakennusoikeuden arvo sekä maankäyttökorvaukset ovat kaavarungon yhteydessä arvioitu olevan 360 miljoonaa euroa. Voimalinja- ja sähköasemajärjestelyiden toteuttaminen on edellytys kaavarungon mukaisten suunnitelmien toteuttamiselle.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) artiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helen Sähköverkko Oy:n kanssa tehtävän toteutussopimuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö sen sisältämiin kustannusten korvausmenettelyihin SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea. Sopimuksen mukaan kaupunki korvaa Helen Sähköverkko Oy:lle sähköaseman ja kaapelien siirrosta aiheutuvat todelliset kustannukset, jotka johtuvat kaupungin maankäytön tarpeista. Korvauksiin ei sisälly ylikompensaatiota, josta voisi muodostua Helen Sähköverkko Oy:lle taloudellista etua. Siten Helen Sähköverkko Oy ei saa toteutussopimuksesta SEUT 107(1) mukaista valtiontukea.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään tonttipäällikkö tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan toteutussopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä sopimaan sen voimassaoloajan jatkamisesta enintään kahdella vuodella ja päättämään sopimukseen perustuvan korvauksen maksamisesta tilanteessa, jossa työt jatkuvat sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 375

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan, Helen Sähköverkko Oy:n kanssa tehtävän toteutussopimuksen koskien Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteutusta ja sen kustannusten korvaamista siten, että sopimuksen mukaiset kaupungin kustannukset ovat enintään 60 000 000 euroa.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: yleislausekejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

13.03.2023 Ehdotuksen mukaan

24.01.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Max Takala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 25916

max.takala@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.05.2023 § 271

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

A

että kaupunki tekee Helen Sähköverkko Oy:n kanssa liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen koskien Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteutusta ja sen kustannusten korvaamista. Sopimuksen mukaiset kustannukset Helsingin kaupungille ovat enintään (kuusikymmentämiljoonaa) 60 000 000 euroa ja

B

että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä sopimaan sen voimassaoloajan jatkamisesta enintään kahdella vuodella ja päättämään sopimukseen perustuvan korvauksen maksamisesta tilanteessa, jossa työt jatkuvat sopimuksen päättymisen jälkeen.

Käsittely

Esteelliset: Ville Lehmuskoski ja Atte Kaleva (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

24.01.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Max Takala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 25916

max.takala@hel.fi