Määrärahojen siirto, vuoden 2022 talousarvion sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-000478
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 153 §

Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta
euroa
 
 
8 06 Arvopaperit
 
alakohdasta
 
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi
-115 000
 
 
siirretään alakohtaan
 
8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä
+115 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2022 talousarvioon kohdan 8 06 04 ylitysoikeus on haettu arviopohjaisesti tasasummalla 265 000 0000 euroa. Kuitenkin lopullinen kirjanpidollinen toteuma muodostuu kahdesta summasta Metroliiketoiminnan henkilöstön luovutuksen yhteydessä merkityistä osakkeista sekä siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvoista määrittyvästä osakeosuudesta, joiden yhteenlaskettu arvo on 265 114 600 € (pyöristyy talousarviotaulukoissa 265 115 t€). Kirjanpidollisen toteuman erotessa toteumasta aiheutuu tarve hakea määrärahasiirto talousarviokohdalle 8 06 04 yhteensä 115 000 euroa.

Alustava arvio HKL-liiketoimintaan kohdistuvista varoista, veloista ja varauksista oli esitetty 18.5.2022 Kvston ylitysoikeuspäätöksessä perustuen HKL:n kirjanpitoarvoihin (31.12.2020). HKL on laatinut lopulliselle siirtoajankohdalle taseen, josta ilmenee HKL-liiketoimintaan kuuluvien Luovuttajan tase-erien kirjanpitoarvo (siirtoajankohta 1.2.2022).

A-, B-, CP-, CK-, DH- ja F -sarjan osakkeiden merkintähinta oli [100,00] euroa per osake. Luovuttaja merkitsi kaikki sille tarjotut osakkeet. Näin merkityistä kunkin osakesarjan osakkeista maksettavien osakkeiden määrä perustui apporttina luovutettavien varojen ja siirtyvien velkojen ja varausten siirtoajankohdan mukaisten kirjanpitoarvojen erotukseen (”nettoapportti”). Nettoapportti kohdistetaan luovutuksensaajan yhtiöjärjestyksen mukaisille osakesarjoille siten, että siirtyvät varat ja velat allokoidaan tietyille toiminnoille.

Luovutuksensaajan hallitus on vahvistanut luovutuksensaajalle siirtyneen nettoapportin määrän ja sen, kuinka monta osakesarjojen A-F osakkeita apporttiomaisuudella on maksettu, kun siirtoajankohdalle laadittava tase oli valmistunut.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi