Määrärahojen siirto, vuoden 2022 talousarvion sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-000478
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 103 §

Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta
 
euroa
8 08 01 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi
 
 
 
 
 
alakohdista
 
 
8 08 01 Esirakentaminen
 
 
8 08 01 08 Malmi
 
-500 000
8 08 02 Kadut
 
 
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
 
-1 700 000
8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet
 
 
8 08 03 02 Länsisatama
 
-450 000
8 08 03 04 Kruunuvuorenranta
 
-250 000
8 08 03 08 Malmi
 
-450 000
 
 
 
siirretään alakohtiin
 
 
8 08 01 Esirakentaminen
 
 
8 08 01 03 Kalasatama
 
+500 000
8 08 02 Kadut
 
 
8 08 02 03 Kalasatama
 
+1 500 000
8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet
 
 
8 08 03 03 Kalasatama
 
+500 000
8 08 03 05 Pasila
 
+200 000
8 08 03 06 Kuninkaankolmio
 
+650 000
 
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2022. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla sisäisinä siirtoina.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen

Vuoden 2022 talousarviossa talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohdassa 8 08 01 Esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 49,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 29,48 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 19,62 milj. euroa.

Kalasataman esirakentamiseen oli käytettävissä 5,4 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,427 milj. euroa, johtuen mm. Suvilahden kaasukellon kunnostustöiden viivästymisestä sekä Vilhonvuorenkadun jatkeen urakan loppuunsaattamisesta. Ylitys voidaan kattaa Malmin esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Malmin esirakentamisessa määrärahaa oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 15,85 milj. euroa, josta käytettiin 5,107 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 10,74 milj. eurolla. Lupa-asioista johtuen Malmin maakaasun runkoputken esirakentamisurakan aloitus viivästyi. Suurimpana poikkeamana oli väliaikaisen lumenvastaanottopaikan rakentamisen aloituksen viivästyminen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa Kalasataman esirakentamisen ylitystarpeet.

8 08 02 Kadut

Kalasatamaan oli käytettävissä 4,2 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 5,43 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 1,23 milj. euroa. Määräraha käytettiin Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan rakentamiseen, jotka jatkuvat vuonna 2023. Määrärahan ylitys johtuu Sompasaaren, Verkkosaaren eteläosan ja Työpajanpihan urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Kruunuvuorenrannan katujen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Kruunuvuorenrantaan oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 15,6 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 6,278 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 9,322 milj. euroa, johtuen mm. kaava- ja vesilupavalituksien aiheuttamasta viiveestä. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa Kalasataman katujen ylitystarpeet.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin oli käytettävissä määrärahaa ylitysoikeuksineen 7,596 milj. Määrärahaa käytettiin yhteensä 7,657 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,061 milj. euroa. Määrärahan ylitykseen vaikutti mm. Kalasatamassa Loviseholminpuiston urakan ja Pasilan puistojen suunnittelun ennakoitua nopeampi eteneminen. Ylitys voidaan kattaa Kruunuvuorenrannan katujen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi