Kokoonpanon muutos, liittyminen perussuomalaisten valtuustoryhmään, Rydman Wille

HEL 2023-000625
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 24 §

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen valtuutetun liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi ja edellä mainitun ryhmän ilmoituksen valtuustoryhmään hyväksymisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty 16.1.2023 ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä sekä asianosaisen ryhmän hyväksyntä liittymiselle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.