Yhteistyösopimus, Metron kapasiteettihanke (METKA-hanke) Kaupunkiliikenne Oy, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2023-000684
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Yhteistyösopimus metron kapasiteettihankkeen toteuttamisesta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti

 • hyväksyä esitettyjen perusteluiden ja liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö), liikenneliikelaitoksen (HKL) ja Länsimetro Oy:n välisestä yhteistyösopimuksesta metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskevassa hankkeessa (yhteistyösopimus),
 • oikeuttaa HKL:n tekemään yhteistyösopimuksen sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, ja
 • oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen yhteistyösopimuksen Kaupunkiliikenneyhtiön ja Länsimetro Oy:n kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n projektijohtaja Heikki Viika. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2022, 318 §, metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 71.246.000 euroa elokuun 2022 hintatasossa.

Espoon kaupunginhallitus päätti 9.1.2023, 4 §, ehdottaa Espoon kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy metron kapasiteetin ja luotettavuuden hankesuunnitelman junakulunvalvonnan toteutuksen (METKA) Espoon osalta niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 37,0 milj. euroa elokuun 2022 hintatasossa, sidottuna elinkustannusindeksiin. Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 30.1.2023 kokouksessaan.

Metron kapasiteetin lisäämisen ja automatisointitason nostamisen suunnittelu, hankinta ja toteuttaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena pääkaupunkiseudun metroverkostolle, mikä on myös hankkeen valmistelua, suunnittelua ja toteutusta koskevan sopimuksen lähtökohta. Hankkeen valmistelu, suunnittelu ja toteutus tehdään sopijapuolten (HKL, Kaupunkiliikenneyhtiö, Länsimetro Oy) tiiviissä yhteistyössä. Vastuu hankkeen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksen läpiviennistä on Kaupunkiliikenneyhtiöllä.

Yhteistyösopimuksella sovitaan:

 • Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisen junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman (Kvsto 7.12.2022, 318 §) mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta.
 • Hankkeen valmistelun, suunnittelun, toteutuksen ja niihin liittyvän päätöksenteon periaatteista
 • Projektiorganisaatiosta ja yhteistyöryhmästä
 • Hankkeen hankinnoista ja toteutuksesta aiheutuvien kustannusten jaosta.

Edellä mainituista periaatteista on osittain sovittu jo Länsimetro Oy:n osakassopimuksella, joka on myös nyt päätettävänä olevan yhteistyösopimuksen lähtökohta. Näin ollen lähtökohtana myös edellä mainituista tehtävistä aiheutuvien kustannusten jakamisessa on osakassopimuksessa mainittu aiheuttamisperiaate.

Yhteistyösopimuksen perusteella toteutetaan:

 • Uusi jatkuvatoiminen junakulunvalvontajärjestelmä koko metroinfran alueelle ja M300 juniin
 • Junakulunvalvonnan toiminnan mahdollistava radiopohjainen tiedonsiirtoverkko
 • Tarvittavat muutokset nykyiseen liikenteenohjausjärjestelmään

Sopimuksen sisältö

Hankkeen päätöksenteko

Yhteistyösopimuksella Kaupunkiliikenneyhtiö valtuutetaan edustamaan sopijapuolia hankkeen kilpailutuksissa ja käyttämään osapuolten puhevaltaa toimittajiin nähden. Valtuutus kattaa koko julkisen hankintaprosessin hankintailmoituksen julkaisusta toimittajanvalintaan, poislukien sopijapuolten tekemät hankintapäätökset. Sopijapuolet osallistuvat keskinäiseen päätöksentekoon ja hankintaprosessin aikana tehtävä päätösten valmistelu tehdään yhdessä. Sopijapuolet osallistuvat hankintasopimusten laadintaan ja tulevat olemaan niissä hankintasopimuksissa, jotka koskevat sopijapuolen omistaman infran tai kaluston osuutta, allekirjoittavana osapuolena.

Sopijapuolet ovat perustaneet ja nimenneet yhteistyöryhmän, joka sisältää edustajia HKL:stä, Kaupunkiliikenneyhtiöstä, Länsimetro Oy:stä, Espoon kaupungilta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä (HSL). Päätökset Yhteistyöryhmässä on tehtävä yksimielisesti.

Yhteistyöryhmä on perustanut ja nimennyt projektiorganisaation, jonka tehtävänä on hankkeen valmistelu, suunnittelu ja toteutus. Projektiorganisaatio on pääosin Kaupunkiliikenneyhtiöstä, mutta siihen voi liittyä henkilöstöä myös muiden sopijapuolten organisaatioista tai organisaatioiden alihankkijoita.

Projektiorganisaatio valmistelee ja esittelee samansisältöiset hankintapäätökset HKL:n, Kaupunkiliikenneyhtiön tai Länsimetro Oy:n sääntöjen mukaisiin päätöksentekoprosesseihin.

Kustannusten jakaminen

Hankkeesta aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijapuolten kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan joko rajalta poikki periaatteella tai ratakilometrien mukaisessa suhteessa. Tämä tarkoittaa, että kun kantametron osuus on 45,2 kilometriä ja länsimetron osuus 44,8 kilometriä, kantametron kustannuksista vastaa Kaupunkiliikenneyhtiö 50,2 % osuudella ja länsimetron kustannuksista LMOY 49,8 % osuudella. Länsimetro Oy:n omistajakaupungit vastaavat yhtiölle sen suorittamista kustannuksista omistusosuuksien suhteessa.

Hankkeen hankintojen kustannukset jaetaan pääsääntöisesti ratakilometrien mukaisessa suhteessa, eli kantametron alueelle asennettavien laitteiden kustannukset kohdistuvat HKL:lle Kaupunkiliikenneyhtiön laskuttamina, ja länsimetron alueelle asennettavien laitteiden kustannukset kohdistuvat Länsimetro Oy:lle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi