Aukioloajat, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu, tilapäiset sulkemiset vuonna 2023

HEL 2023-001047
§ 47

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun toimintojen väliaikainen supistaminen ja sulkeminen kesällä 2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun toimipisteiden aukioloajoista seuraavasti:

 • Lännen terveysaseman Malminkartanon toimipiste (korvaava toimipiste Pitäjänmäki) ja Pohjoisen terveysaseman Paloheinän toimipiste (korvaava toimipiste Maunula) ovat suljettuina 3.7. – 30.7.2023.
 • Idän terveysaseman Kivikon toimipiste (korvaava toimipiste Kontula) ja Koillisen terveysaseman Jakomäen toimipiste (korvaava toimipiste Malmi) ovat suljettuina 26.6. – 30.7.2023.
 • Lännen terveysaseman Munkkiniemen, Pitäjänmäen ja Haagan toimipisteet, Keskustan terveysaseman Kivelän, Viiskulman ja Lauttasaaren toimipisteet, Koillisen terveysaseman Malmin ja Puistolan toimipisteet ja Pohjoisen terveysaseman Maunulan, Oulunkylän ja Pihlajamäen toimipisteet ovat avoinna 19.6. – 13.8.2023 klo 8–16 (normaalisti keskiviikkoisin klo 8–18).
 • Keskisen terveysaseman Kalasataman toimipiste on avoinna 
  19.6. – 13.8.2023 klo 8–16 (normaalisti ma-to klo 8–20 ja pe klo 8–16).
 • Idän terveysaseman Myllypuron toimipiste on avoinna 2.5. – 4.6.2023 tiistaina klo 8–20 ja muina arkipäivinä klo 8–16.
 • Idän terveysaseman Kontulan toimipiste on avoinna 2.5. – 4.6.2023 keskiviikkona klo 8–20 ja muina arkipäivinä klo 8–16.
 • Idän terveysaseman Kivikon toimipiste on avoinna 2.5. – 4.6.2023 torstaina klo 8–20 ja muina arkipäivinä klo 8–16.
 • Idän terveysaseman Myllypuron, Kontulan ja Kivikon toimipisteet ovat avoinna 5.6. – 27.8.2023 ma-pe klo 8–16.
 • Haavavastaanotto on suljettu 10. – 30.7.2023, jolloin asiakkaat ohjataan omille terveysasemilleen.
 • Lasten erityiskeskus on suljettu 17. – 30.7.2023.
 • Silmänpohjakuvausyksikkö on suljettu 10.7. – 6.8.2023.
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäritoiminta on suljettuna vastaanottojen osalta 1. – 31.7.2023.

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti tiedottamaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen tilapäisen supistamisen syynä ovat henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja