Kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, varavaltuutettu Yasa Fatma

HEL 2023-001055
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 251 §

V 10.5.2023, Eron myöntäminen varavaltuutetun luottamustoimesta sekä kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Fatma Yasalle eron varavaltuutetun sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimista,
  • toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi
  • sekä valitsee ___________ varajäseneksi (Sami Säynevirran henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Fatma Yasan (Vas) 2.8.2021 § 238 kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäseneksi.
Fatma Yasa on 18.1.2023 pyytänyt eroa kaikista luottamustoimistaan puolueesta eroamisen perusteella.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi