Hankinta, Östersundomin lintuvesien talviniitot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-001143
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Östersundomin lintuvesien talviniiton hankinta

Tiimipäällikkö

Päätös

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö hyväksyi Pikkalan Kaislanleikkuu Oy:n tarjouksen ja päätti, että Pikkalan Kaislanleikkuu Oy:n kanssa tehdään Östersundomin lintuvesien talviniitosta hankintasopimus. Hankinnan kokonaisarvo määräytyy tehdyn työn mukaan hehtaarikohtaisten kustannusten perusteella. Yhteensä niitettävä pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Puolet alueesta niitetään silpuksi säkkeihin (kustannus 925 €/ha, ALV 0 %) ja puolet leikataan nipuiksi (kustannus 975 €/ha, ALV 0 %). Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty. Sopimuskausi päättyy 31.3.2023.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 23.12.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön Östersundomin talviniitoista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.

Talviniitto tehdään Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluvan Ruovikosta lentoon -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteen on hoitaa lintuvesiä ja hyödyntää talviniitettyä ruokoainesta mm. pesimälauttojen rakentamisessa. Hankinta kattaa vuonna 2023 toteutettavan järviruovikon talviniiton Östersundomin Kapellvikenin ja Karlvikenin alueilla. Samat alueet on talviniitetty myös vuonna 2022 osana hanketta.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle tarjoajalle: Lännen Järviperkaus Oy, Pikkalan Kaislanleikkuu Oy ja Hongiston Kone Oy. Määräaikaan 9.1.2023 klo 16.00 mennessä tarjouksen jätti Pikkalan Kaislanleikkuu Oy.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vaatimukset. Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjous päätettiin hyväksyä.

Sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty valintaperusteet, joiden perusteella tarjoukset on valittava. Tarjouspyynnön mukaan työn toteuttajaksi valitaan hehtaarikohtaisen kustannuksen perusteella edullisin toimija, joka täyttää työn kuvauksessa mainitut reunaehdot. Tarjouskilpailussa saatiin yksi tarjous, minkä vuoksi vertailua eri tarjoajien välillä ei tehty. Sopimuskumppaniksi valitaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä Pikkalan Kaislanleikkuu Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn tarjoajan osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan Palvelut ja luvat -kokonaisuuden virkasuhteessa olevilla tiimipäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 20 000 euron suuruisiin hankintoihin. Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna-Maija Kehvola, ympäristösuunnittelija, puhelin: 0931037918

hanna-maija.kehvola@hel.fi

Päättäjä

Kaisa Pajanen
tiimipäällikkö