Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla teknistaloudellisessa suunnitteluyksikössä tiimipäälliköille hankintojen tekemisestä v. 2023

HEL 2023-001153
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelupalvelun teknistaloudellisen suunnitteluyksikön tiimipäälliköiden oikeus toteuttaa hankintoja yksikön päällikön vastuulla vuonna 2023

Yksikön päällikkö

Päätös

Teknistaloudellisen suunnitteluyksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
Vakanssi
Nimike
Hankinnan arvo euroa
040885
tiimipäällikkö
59 900
040886
tiimipäällikkö
59 900

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2023 alkaen ja 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön
toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan
toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pekka Leivo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Päättäjä

Pekka Leivo
yksikön päällikkö