Yhtiökokoukset vuonna 2023, Y-säätio

HEL 2023-001173
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 51 §

Y-säätiön vuosikokous 4.5.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan Y-säätiön vuosikokouksessa keväällä 2023 seuraavasti:

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 290 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

HL 51 §:n perusteella korjattu puheenjohtajan palkkiotason summa 28.4.2023/AV.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 240 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

Muiden asioiden osalta hyväksymään säätiön hallituksen päätösehdotuksen mukaisina, edellyttäen että säätiö esittää luvattuun päivämäärään mennessä toimintakertomuksen ja, -tilinpäätöksen 2022 sekä talousarvion 2023 ja ettei ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida hyväksyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Y-säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa
- annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet

Säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan jäsenille 20.4.2023

Lausumaan hallitusten jäsenten palkkiosta ehdotetaan, että lausunnossa kiinnitettäisiin huomiota säätiön palkkiotasoon ja että palkkiotasoa tarkistettaisiin Helsingin kaupungin yleistä palkkiotasoa vastaavaksi.
Säätiön hallituksen jäsenten nykyinen palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina. Helsingin palkkiotasoon verrattuna tällaista palkkiotasoa ei voida pitää tavanomaisena.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 1.

Y-säätiö ei ole Helsingin kaupungin tytärsäätiö eikä siihen näin ollen sovelleta suoraan kaupungin konserniohjeistusta, mutta säätiön hallituksen esittämä hallituspalkkio poikkeaa merkittävästi Helsingin palkkiotasosta. Mm. Vantaan kaupunki on antanut vastaavan toimiohjeen. Hyväksyttäväksi palkkiotasoksi ehdotetaan kaupungin tytäryhteisöjen palkkioryhmän C mukaista palkkiotasoa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mm. toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hallituspalkkiot ryhmittäin_kvsto 23.6.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.