Virkasuhteen täyttäminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, KANSLIA-07-8-22

HEL 2023-001179
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 108 §

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus otti lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan filosofian maisteri Harri Korhosen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 19.9.2022 § 636 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virasta 1.1.2023 lukien ja kehottanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virka oli julkisesti haettavana 5.10.-20.10.2022. Hakuaikaa jatkettiin 3.11.2022 saakka, koska haluttiin lisää hakijoita. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, Oikotiellä ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Näiden lisäksi rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin Duunitorin tehokampanjaa sekä Helsingin Sanomien diginostoa. Haettavana ollut virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Lisäksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin 7.10.2022 Opettaja-lehdessä sekä 9.10.2022 Helsingin Sanomissa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 5 ja 8 momenttien mukaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, joka suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan määräämät tehtävät. Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus huolehtii suomenkielisestä lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta sekä nuorten työpajatoiminnasta. Palvelukokonaisuus huolehtii myös suomenkielisestä vapaasta sivistystyöstä, kuten työväenopistoista.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vankkaa aiempaa kokemusta ja näyttöä koulutustoiminnan johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi edellytettiin laajaa näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista sekä kyvykkyyttä johtaa palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti. Valittavan tulee olla dynaaminen ja eteenpäin katsova johtaja, joka luotsaa organisaatiotaan valmentavalla otteella uuden kaupunkistrategian osoittamaan suuntaan. Hänellä on oltava myös hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä paineensietokyky sekä kyky toteuttaa vaativaakin sidosryhmäyhteistyötä. Viestijänä, esiintyjänä ja verkostoitujana hänen on oltava myös taitava. Valittavalla on oltava hyvä suullinen englannin kielen taito ja hänen on koettava julkiset esiintymiset itselleen luontevina. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä eduksi on tuloksellinen ja vaikuttava toimintatapa sekä koulutuksen rahoituksen tuntemus.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Kansliapäällikkö on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan kokonaispalkaksi 9050 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 15 henkilöä, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Haun ensimmäinen vaihe toteutettiin videohaastatteluna 11.11.-17.11.2022. Videohaastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivinta kokemusta koulutustoiminnan johtotehtävistä viran hoidossa onnistumisen kannalta. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat **********

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 25.11.2022. Videohaastattelun pohjalta ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Haastatteluun kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi hakemuksen ja videovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta esiin tuotua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat **********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää kokemusta ja näyttöä koulutustoiminnan johtotehtävissä toimimisesta, ********** hyvää näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista. **********

Harri Korhonen on suorittanut filosofian maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 1998. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA)- tutkinnon Aalto yliopistossa vuonna 2022 ja filosofian tohtoriopintoja Itä-Suomen yliopistossa. Korhonen on työskennellyt vuodesta 2022 Helsingin kaupungilla lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viransijaisena ja tätä aiemmin hän työskenteli Helsingin kaupungilla lukiokoulutuksen päällikkönä lähes kolmen vuoden ajan. Tätä ennen Korhonen toimi Espoon kaupungilla lukion rehtorina yli 13 vuoden ajan. Aiempaa työkokemusta hänellä on myös Karjaan kaupungilla sivistystoimenjohtajana sekä lukion rehtorina.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Korhosella on vankkaa kokemusta ja näyttöä koulutustoiminnan johtotehtävissä toimimisesta, sillä hän on johtanut Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kaupunkitasoista palvelukokonaisuutta johtajan viransijaisena ja avoimen viran hoitajana. Lisäksi Korhonen on toiminut lukiokoulutuksen päällikkönä Helsingissä ja lukion rehtorina Espoossa ja Karjaan kaupungilla. Hänen vahvan koulutustoiminnan tuntemuksensa lisäksi yhteistyö muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä johtoryhmätyöskentely ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä toisen asteen koulutustoiminnan kysymyksiin. Korhosella on vahvaa näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista. Työtehtäviensä kautta hän on verkostoitunut laajasti ja aktiivisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kansainvälisen toiminnan osalta hänen johdollaan on muun muassa käynnistetty uudelleen lukioiden kansainvälistä toimintaa koronavuosien jälkeen. Lisäksi hän on tottunut esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa.

********** on suorittanut kasvatustieteen tohtoritutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2006. Lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1996. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on tehnyt työuransa koulutusalan erilaisissa tehtävissä. Hänellä on vankkaa kokemusta johtamisesta koulutusalalla yli 30 vuoden ajalta, kun hän on toiminut rehtorin, koulutusjohtajan ja -päällikön tehtävissä ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja kuntayhtymissä. ********** Lisäksi hänellä on vahvaa näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt laajasti opetus- ja johtamistehtävissä ja hän pystyy esiintymään asiantuntevasti eri tilanteissa, myös median kanssa. Tutkimus- ja julkaisutoiminnassa hän on keskittynyt ammatillisen koulutuksen tutkimukseen ja niihin liittyviin julkaisuihin.

********** on suorittanut liikuntatieteiden tohtoritutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011. Lisäksi hän on suorittanut liikuntatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1988. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista. Lisäksi hänellä on laajat valtakunnalliset verkostot sekä tutkijakokemusta ja julkaisuja aiemmilta työuran vaiheilta. Hän on tottunut esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa.

********** on suorittanut diplomi-insinöörin ylemmän korkeakoulututkinnon Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1996. Lisäksi hän on suorittanut opetushallituksen tutkinnon vuonna 2018 sekä ammatillisen opettajan tutkinnon Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2012. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on näkemystä ja tuntemusta opinpolusta, laajennetusta oppivelvollisuudesta sekä koulutus- ja työelämäsektorista erityisesti yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt opetusalan tehtävistä sekä henkilöstötilaisuuksista nykyisessä tehtävässään koulutuspäällikkönä.

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä koulutustoiminnan johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat verkostoituneita koulutuksen ja opetuksen kentällä. Kuitenkin valmentava johtamiskyky, näkemyksellisyys toisen asteen koulutustoiminnan ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten ********** Harri Korhosessa ja ********** Näiden arvioiden perusteella hakijat kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 28.11 -5.12.2022.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 19.12.2022 **********

Toisen haastattelun yhteydessä kaikki jatkoon valitut hakijat suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Hakijoista Korhosen ja ********** erityisenä vahvuutena nähtiin erinomainen näkemyksellisyys, laajempi koulutus- ja työelämäsektorin tuntemus sekä koulutustoiminnan johtamiskokemuksen kautta saatu vahva osaaminen viran hoitamisen kannalta. Näin ollen hakijat Harri Korhonen ja ********** kutsuttiin toisen haastattelukierroksen jälkeen jatkoon ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan haastatteluun 17.1.2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 7.2.2023, § 25. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta toteaa, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan tulisi valita Harri Korhonen, sillä hän täyttää parhaiten johtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan johtajana on suunnitella, seurata ja valvoa palvelukokonaisuuden toimintaa sekä johtaa organisaation henkilöstöä ja kehittää toimintakulttuuria kaupungin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Johtaja on toimialan johtoryhmän jäsen.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, Harri Korhosen ja ********** välillä.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja johtaa suurta palvelukokonaisuutta ja hänen alaisuudessaan työskentelee 4 päällikköä ja muuta henkilökuntaa. Siksi on erityisen tärkeää, että hänellä on vankkaa kokemusta ja näyttöä koulutustoiminnan johtotehtävissä toimimisesta. Molemmilla kärkihakijoilla nämä vaatimukset toteutuvat riittävän hyvin. Harri Korhosella on kärkihakijoista monipuolisin kokemus ja näyttöä sekä lukion että ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtotehtävissä toimimisesta. Hänen erityisvahvuutensa on toisen asteen koulutuksesta lukiotoiminnan tuntemus, koska hän on toiminut nykyisen tehtävänsä lisäksi lukion johtotehtävissä Espoossa ja Karjaalla ja näiden lisäksi sivistystoimenjohtajana Karjaalla. Näin ollen hän on saanut kokemusta erikokoisten kaupunkien koulutusorganisaatioista ja kehityshankkeiden toteuttamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Korhonen on pienemmän paikkakunnan lisäksi saanut Espoon kaupungilla kokemusta suuren kaupungin kielipainotteisen lukion toiminnan johtamisesta. ********** Hän tuntee siten hyvin ammatillisen koulutuksen palvelujen tuottamisen asiakas- ja työelämälähtöisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta koulutustoiminnan pedagogisesta ja laadullisesta kehittämisestä sekä opetussuunnitelmaprosessista toimiessaan aiemmin **********

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan tehtävässä edellytetään kokemusta johtamisesta ja kykyä johtaa suurta palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti valmentavalla otteella uuden kaupunkistrategian osoittamaan suuntaan. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä he ovat toimineet johtamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja ovat onnistuneesti edistäneet strategiatyötä johtamissaan organisaatioissa.

Rekrytointiprosessissa haettiin näkemyksellistä, dynaamista ja valmentavaa johtamisotetta käyttävää johtajaa. Harri Korhosen johtamisotteessa on nähtävissä vahvan tason valmiudet strategisen tason suunnitteluun ja kokonaisuuksien hallintaan. Hän on aikaansaava, päättäväinen ja linjakas ja hän näyttäytyy rauhallisena ja maltillisena. Henkilöstön johtajana hän haluaa korostaa oman johtamistoimintansa eettisyyttä ja moraalisuutta. Korhonen on osoittanut, että hän haluaa toimia huolellisesti ja ennakoitavalla tavalla ja hän näyttäytyy toiminnassaan varsin läpinäkyvänä. Rekrytointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin hyvin monipuoliset johtamisvalmiudet sekä keskusteleva ja kuunteleva tyyli. Vuorovaikutustilanteissa hän tuo omat ajatuksensa esiin vastavuoroisesti ja antaa toisille tilaa. Lisäksi hänellä on kykyä tunnistaa hyvin johtajuuden eri tilanteita ja Korhonen kykenee myös toimimaan tilanteiden ehdoilla omaa johtajuusotettaan varioiden. Hän saa asiat liikkeelle ja eteenpäin ja sitoutuu annettuihin tavoitteisiin. Toiminnan johtajana Korhonen on osoittanut toimivansa tehokkaalla ja aikaansaavalla tavalla. Muutoksen johtajana hänellä on kykyä viestiä asioista selkeästi, rauhallisesti ja ymmärrettävästi, minkä johdosta henkilöstöllä on muutostilanteessa mahdollisuudet hahmottaa muutoksen suunta helpommin.

********** johtamistyyli painottuu tiedolla johtamiseen ja hänellä on kykyä määrätietoiseen asioihin ryhtymiseen ja niiden läpiviemiseen. Rekrytointiprosessin aikana ********** vahvuutena nähtiin erityisesti operatiivisten toimintojen johtaminen ja hän on toimintatyyliltään nopeasti myös käytännön ratkaisuja hakeva, asioihin keskittyvä ja lisäksi hänellä on neutraalin selkeä tapa toimia henkilöjohtajan roolissa. ********** on osoittanut olevansa aktiivisen ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen ja toimeenpaneva johtaja, joka viestii asioista napakalla, selkeäpiirteisellä, varmaeleisellä ja vakuuttavalla tavalla. Henkilöjohtajana hänet nähdään faktalähtöisenä ja rauhallisella tavalla tilanteisiin asettuvana ja ********** toimintatyyli on erilaisissa tilanteissa rakentava ja vastavuoroinen. Lisäksi sosiaalisissa tilanteissa hän näyttäytyy varsin mutkattomana ja neutraalina. **********

Lisäksi valittavan johtajan tulee olla taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Myös julkisten esiintymisten tulee olla valittavalle johtajalle luontevia ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee hyvää englannin kielen taitoa. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä kautta, ja he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä alansa ammattilaisia. Harri Korhonen on osoittanut olevansa kokenut ja luonteva esiintyjä. Hänellä on keskusteleva ja kuunteleva tapa viestiä. Korhonen pystyy kommunikoimaan riittävällä tasolla myös englanniksi. ********** on viestintätyyliltään hyvin selkeäpiirteinen ja hän on tottunut esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa ja mediassa. Lisäksi hänen englannin kielen taitonsa on riittävällä tasolla.

Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää osaamista vaadituilla alueilla. Rekrytointiprosessin aikana saatiin kuitenkin syventävää tietoa heidän vahvuusalueistaan johtajina. Harri Korhosen vahvuuksina ovat analyyttinen, looginen ja rationaalinen johtamisen toimintatyyli sekä keskusteleva ja kuunteleva vuorovaikutustyyli. ********** vahvuuksissa puolestaan korostuvat tiedolla johtava ja asioihin keskittyvä toimintatyyli sekä napakka, varmaeleinen ja vakuuttava tapa viestiä. Kun huomioidaan toisen asteen koulutuksen toimintaympäristö sekä organisaation kehittämisen tavoitteet, katsotaan että Harri Korhonen pystyy luomaan paremmin edellytyksiä koulutustoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen strategisen tason suunnitteluvalmiuksillaan ja kokonaisuuksien hallinnan kyvyillään.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Korhosella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu monipuolinen koulutustoiminnan johtamiskokemus, hyvät valmiudet valmentavaan esihenkilötyöhön ja prosessien vahva tuntemus. Lisäksi hänellä katsotaan olevan parhaat valmiudet johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta sen nykytilanteessa päättäväisellä, linjakkaalla ja erittäin toimeenpanokykyisellä johtamistyylillään. Nähdään myös, että Korhosen keskusteleva ja kuunteleva vuorovaikutustyyli ja erittäin sitoutunut toimintatapa auttaa luotsaamaan palvelukokonaisuuden ja toisen asteen koulutuksen toimintaa kaupunkiorganisaation kannalta suotuisaan suuntaan myös tulevaisuudessa.

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Harri Korhonen siirtyy virkaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Hänen tulee kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.02.2023 § 25

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan otetaan ********** Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli rekrytointiasiantuntija Susanna Laakkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Harri Korhonen
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolaki 28.1 § kohta 1)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Susanna Laakkonen, rekrytointiasiantuntija , puhelin: 040 185 6069

susanna.m.laakkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.