Osto, vuokraoikeus, 91-4-170-2-L1 ja 91-4-170-3-L1, Mechelininkatu 1 C-D, Kamppi, Marian kasvuyrityskampus, Kiinteistö Oy Auroranlinna

HEL 2023-001405
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 265 §

Vuokraoikeuden ja rakennuksen ostaminen Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (Kamppi, Mechelininkatu 1c ja d)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ostaa Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (Y-tunnus 0689784-0) yhteensä noin 5 829 m² suuruiset vuokraoikeudet 91-4-170-2-L1 ja 91-4-170-3-L1 ja edellisellä sijaitsevan asuinkerrostalon rasituksista vapaana 5 940 000 euron kauppahinnalla liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeutti sekä kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan kauppakirjan ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön tekemään päätöksellään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kauppa on edellytys Marian kasvuyrityskampuksen toteuttamiselle. Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muutos nro 12629 on saanut lainvoiman 16.1.2023. Asemakaava mahdollistaa noin 71 000 k-m² uutta ja konvertoitavaa toimitilaa. Alueelle on arvioitu syntyvän noin 3 500 uutta työpaikkaa.

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää kaupan kohteen
vuokraoikeuden päättämistä ja asuinkerrostalon purkamista. Huoneistovuokrasopimusten irtisanomisajan vuoksi rakennusten purkaminen on käytännössä mahdollista aloittaa vasta seitsemän kuukautta kaupanteosta. Kaikille nykyisille vuokralaisille pystytään heidän niin halutessaan vuokraamaan toinen asunto Kiinteistö Oy Auroranlinnan asuntokannasta. Vuokrasopimusten irtisanomisen yhteydessä vuokralaisia pyydetään hakemaan asuntoa yhtiön muista vapaista kohteista. Yhtiö on tiedottanut vuokralaisiaan kaavoituksesta ja siihen liittyvästä rakennuksen purku-uhasta kaavaprosessin aikana vuodesta 2018 lähtien.

Myyjä on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vuokra-alueellaan harjoittaa asuinhuoneistojen vuokraamista etupäässä kaupungin työsuhdeasunnoiksi.

Kaupan kohde

Kaupan kohteena ovat vuokraoikeudet 91-4-170-2-L1 ja 91-4-170-3-L1
sekä tontilla nro 2 sijaitseva asuinkerrostalo. Vuokraoikeudet antavat hallintaoikeuden kaupungin omistamien tonttien 91-4-170-2 ja 91-4-170-3 pääosiin osoitteessa Mechelininkatu 1 c ja d. Vuokra-alueiden yhteispinta-ala on 5 829 m². Edellisessä asemakaavassa numero 9771 vuokra-alueet on osoitettu kerrostalo- (AK) ja sosiaali- sekä terveydenhuollon (YS) tonteiksi. Kohdekartat ovat liitteessä 2.

Vuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2050 asti. Vuosivuokra on yhteensä noin 56 000 euroa.

Tontilla nro 2 sijaitsee vuonna 1989 rakennettu 40 asunnon kerrostalo, jonka huoneistoala on noin 1 736 m². Asuntojen vuokrausaste on pitkällä aikavälillä ollut noin 95-97 %. Kokonaisuutena rakennuksen ja asuntojen kunto on vuokrakohteeksi hyvin tyydyttävä. Tontin nro 3 vuokra-alue toimii pysäköintikenttänä.

Kauppahinta

Myyjän kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy neuvottelutulokseen esitystä vastaavasta 5 940 000 euron kauppahinnasta. Se vastaa noin 3 400 euroa/htm². Kauppahintaa on pidettävä kohteen sijainti, kunto ja vuokrasopimusten sallima käyttötarkoitus huomioon ottaen hyväksyttävänä. Kauppahinnan markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuolisen auktorisoidun arvioitsijan lausunnolla (Realia Management Oy 29.4.2020).

Kauppahinta perustuu kaupan kohteen nykyisten, maanvuokrasopimuksissa määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaiseen markkina-arvoon asuinkerrostalo- ja pysäköintialueena. Arvonmäärityksessä ei ole otettu huomioon kasvuyrityskampuksen asemakaavahankkeen aiheuttamaa vuokra-asuntojen käyttöasteen laskua eikä uutta asemakaavaa.

Arviokirja on oheismateriaalissa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt vuokraoikeuden ja rakennuksen ostamisen (esityksen A-kohta) yhteydessä kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnetään vuokraoikeuden ja rakennuksen hankintaan tarvittava 5 940 000 euron ylitysoikeus vuoden 2023 maanhankintamäärärahoihin talousarviokohdalta 8 01 01 (esityksen B-kohta).

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee myöhemmin päätöksentekoon tulevaa, maanhankintaan käytettävissä oleviin määrärahoihin liittyvää investointimäärärahojen siirtoesitystä, minkä vuoksi lautakunnan tekemän ylitysoikeusesityksen käsittely ei nähdä tässä yhteydessä tarkoituksenmukaiseksi. Nyt esitettävän vuokraoikeuden ja rakennuksen kauppa on mahdollista toteuttaa kaupunkiympäristölautakunnan käytettävissä olevista vuoden 2023 maanhankintamäärärahoista.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdan ja kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää muun muassa vuokraoikeuksien ja rakennusten ostosta, kun sopimuksen kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enintään 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 28.02.2023 § 120

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (Y-tunnus 0689784-0) yhteensä noin 5 829 m² suuruiset vuokraoikeudet 91-4-170-2-L1 ja 91-4-170-3-L1 ja edellisellä sijaitsevan asuinkerrostalon rasituksista vapaana 5 940 000 euron kauppahinnalla liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti, että kaupunginhallitus valtuuttaa sekä kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun kauppakirjan ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnetään vuokraoikeuden ja rakennuksen hankintaan tarvittava 5 940 000 euron ylitysoikeus vuoden 2023 maanhankintamäärärahoihin (TA-kohta 8 01 01).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi