Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2023-001414
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 32 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös
rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajilleen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensi sijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,9 % ja Vantaan kaupungin noin 0,1 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Yhtiöittämisen yhteydessä vahvistetun omistajastrategian mukaan
(liite 1) yhtiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Asiakaskeskeisyys
- säännöllinen matkustajatyytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely

Vastuullisuus työnantajana
- henkilöstötyytyväisyys

Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
- operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus)
- investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus
- luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen
- yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Yhtiön riittävä vakavaraisuus
- omavaraisuusaste vähintään 15 %*
* omavaraisuusaste konsernitasoisesti konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen

Kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategia on parhaillaan päivitettävänä yhdessä muiden kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategioiden kanssa (liite 2).

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi