Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HEL 2023-001494
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 20 §

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ma. museojohtaja Elina Leskelä. Paikalla oli myös hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HAM Helsingin taidemuseonsäätiö sr:n tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Säätiöllä on hallitus johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä. Säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 28.11.2022, § 124 jatkaa taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toimikautta niin, että se päättyy säätiön keväällä 2023 pidettävään vuosikokoukseen.

Omistajastrategia

Säätiölle asetettiin omistajastrategiassa seuraavat keskeiset tavoitteet ja mittarit:

1. Tavoite: Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen

Mittarit:
- Kävijämäärä/vuosi
- Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus
- Kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt

Mittari:
- Säännöllinen asiakas-ja sidosryhmäkysely

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen

Mittari:
- Ekokompassi

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

Mittari:
- Omarahoitusosuus%

Lopuksi

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n ma. museojohtaja Elina Leskelä antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi