Valtuustoaloite, uusia kaupunkipyöräasemia Vuosaaren satamaan

HEL 2023-001497
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 483 §

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteeseen koskien kaupunkipyöräasemien sijoittamista Vuosaaren satamaan

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Aloitteessa ehdotetaan muutaman kaupunkipyöräaseman lisäämistä Vuosaaren sataman työpaikka-alueelle. Koska pyöräasemia jouduttaisiin vastaava määrä poistamaan muualta nykyiseltä käyttöalueelta, ei kaupunkiympäristölautakunta näe tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa aloitteen ehdotusta.

Viimeisin kaupunkipyöräverkoston laajentuminen vuonna 2021 kattoi myös Vuosaaren alueen. Asemasuunnittelun periaatteeksi valittiin, että pyöräasemat sijoitetaan kaikille Helsingin asuinalueille Kehä III:n sisällä. Asemia oli kuitenkin toteutettavissa vain rajallinen lukumäärä, mikä ohjasi asemaverkoston suunnitelmaa siihen, että asemille on pyritty löytämään sijainnit keskeisille paikoille eri kaupunginosissa.

Suunnittelun osana laadittiin paikkatietotarkastelut, joissa selvitettiin asumisen, työpaikkojen ja palveluiden volyymit, jotta pyöräasemat saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Asemat sijoitettiin mahdollisuuksien mukaan tiiviin, sekoittuneen maankäytön pariin huomioiden myös niiden käyttöä tukevien joukkoliikenneyhteyksien läheisyys. Lisäksi huomioitiin asukkaiden ja yrittäjien toiveita vuorovaikutusvaiheessa. Vuosaaressa tarkasteltiin koko kaupunginosa, ja verkostoksi sinne muodostui nykyinen kahdenkymmenen aseman kokonaisuus.

Kaupunkipyöräverkoston käyttötiedoista on havaittu, että yleensä verkoston reunimmaisten asemien käyttöaste jää muuta verkostoa alemmaksi. Siksi verkoston reunalle sijoitettavat asemat olisi hyvä saada mahdollisimman sekoittuneen maankäytön piiriin, jotta sijoitus on perusteltu käyttömäärän osalta.

Ehdotetut asemat Vuosaaren sataman lähiympäristössä ja Vuosaaren huipulla palvelisivat kukin selkeästi vain yhtä käyttötarkoitusta. Sataman ympäristössä käyttö kohdistuisi työmatkaliikenteeseen ja Vuosaaren huipulla virkistystarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa oletettu päiväkohtainen käyttömäärä jäisi todennäköisesti pieneksi. Koska asemien kokonaismäärää ei alkuperäisen hankinnan rajoitteiden vuoksi voida hankkia enempää, jouduttaisiin vastaavasti jostain muualta poistamaan nykyisin käytössä olevia asemia. Tämän vuoksi kaupunkiympäristön toimiala ja Kaupunkiliikenne Oy eivät näe tarkoituksenmukaiseksi siirtää asemia aloitteessa esitettyihin paikkoihin, sillä se heikentäisi kaupunkipyöräpalvelua muilla alueilla. Myöskään vuorovaikutusvaiheen kyselyssä valtuustoaloitteessa ehdotetut kohdat eivät nousseet esiin, saaden vain yksittäisiä merkintöjä.

Yksi selvitettävä lisämahdollisuus on hankkia Helsingin Sataman tai aloitteessa mainittujen yritysten toimesta niin sanottuja yritys-kaupunkipyöräasemia esimerkiksi juuri työmatkatarpeeseen. Kyseessä on käyttäjän näkökulmasta normaali asema, mutta sen kuluista vastaisivat kyseiset yritykset. Helsingissä on neljä tällä tavalla toteutettua asemaa. Kaupunkiliikenne Oy tiedustelee Helsingin Sataman, Pauligin ja Helenin halukkuutta asemahankintaan työntekijöidensä pyöräilyn edistämiseksi. Kaupunkipyöräjärjestelmän sopimuskausi on päättymässä 2025. Sen jälkeiselle mahdolliselle kaupunkipyöräpalvelukaudelle arvioidaan tarkoituksenmukainen verkosto ja palvelun kattavuus.

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 01.02.2023 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Uusia kaupunkipyöräasemia Vuosaaren satamaan

"Helsingin kaupunkipyöräverkkoa laajennettiin kesällä 2021 merkittävästi. Kaupunkipyörät tulivat tällöin myös Vuosaareen, mikä oli erittäin tervetullut uudistus. Vuosaaren sataman alue, joka on merkittävin työpaikkakeskittymä alueella, jäi kuitenkin ilman pyöräasemia. Alueella on sataman lisäksi muun muassa Pauligin tehdas ja Helenin voimalaitos. Ehdotan valtuustoaloitteella, että Vuosaaren sataman alueelle sijoitetaan kesällä 2023 kolme kaupunkipyöräasemaa. Yksi lähelle Pauligin tehdasta, toinen voimalaitoksen lähelle ja kolmas sataman pääportin sijaitsevan ”Gatehousen” luo. Pyörät voisivat olla suuri apua Vuosaaren metroasemalta tapahtuvalle työmatkapyöräilylle. Samalla voidaan selvittää mahdollisuutta sijoittaa uusi asema Vuosaaren huipun pysäköintialueelle palvelemaan aluetta käyttäviä ulkoilijoita."

Toimivalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu.

Aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu kaupunkiympäristölautakunnan tai sen alaisen viranomaisen toimivaltaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37220

ilari.heiska@hel.fi