Talousarvioaloite, terveydenhuollon palvelupiste Meri-Rastilan ostoskeskukseen

HEL 2023-001501
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 157 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien terveydenhuollon palvelupistettä Meri-Rastilan ostoskeskukseen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa ehdotetaan, että Meri-Rastilan uuteen ostoskeskukseen avataan terveydenhuollon palvelupiste, jossa on tarjoilla sekä terveyspalveluja että terveysneuvontaa. Aloitteessa todetaan, että Vuosaaren asukasluku tulee lähivuosina kasvamaan useilla tuhansilla jo päätettyjen kaavoitushankkeiden takia, mutta kaupungin sote-palveluja alueella on pikemminkin viime vuosina vähennetty. Lisäksi ehdotetaan, että aloitteen hyväksymisen jälkeen tehdään tarkempi suunnitelma asiasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Helsingin kaupungilla säilyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu, mutta Helsinki ei enää kuntarahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Valtiovarainministeriön kohdentaman talousarvion lisäksi toimiala saa tuloja asiakasmaksutuloista ja valtionkorvauksista.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että kaikki sosiaali- ja terveyshuollon, pelastustoimen ja uuden HUS-kuntayhtymän menot ja kustannuksia kasvattavat muutokset on kyettävä rahoittamaan edellä mainitulla rahoituksella.

Vuosaaren terveyspalvelut

Terveyspalveluja on keskitetty terveys- ja hyvinvointikeskuksiin (THK) ja perhekeskuksiin (PK) lautakunnassa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Meri-Rastilan asukkaille tarjotaan terveyspalveluja Vuosaaren THK:ssa ja PK:ssa, jotka ovat hyvin saavutettavissa, eikä ole perusteltua jakaa toimintaa useaan toimipisteeseen Vuosaaren alueella. Vuosaaren terveydenhoidon resursseja seurataan ja tarvittaessa niitä vahvistetaan talousarvion puitteissa.

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 alueittaisen väestöennusteen, joka ulottuu vuoteen 2036 saakka. Ennuste perustuu oletuksiin nykyisessä asuntokannassa asuvan väestön muutoksista, tulevasta asukasrakenteesta ja asumisväljyydestä. Väestöennusteen tärkeimmät kasvualueet ovat suurilla projektialueilla: Kalasatamassa, johon kuuluvat myös Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari (kasvu yhteensä 16 000 asukasta), Pasilassa, johon kuuluu alueen pohjoisosassa oleva niin sanottu Postipuiston alue (kasvu yhteensä 13 800 asukasta), Kruunuvuorenrannalla ja muualla Laajasalon alueella (kasvu yhteensä 11 800 asukasta), Vuosaaressa (kasvu yhteensä 8 700, josta Meri-Rastilan kasvu 3 900 asukasta), Jätkäsaaressa (kasvu 8 000 asukasta), Malmin lentokentällä (kasvu 7 800 asukasta), Hernesaaressa (kasvu 6 200 asukasta) sekä Lauttasaaressa, johon kuuluu myös Koivusaari (kasvu on 4 300 asukasta). Väestön kasvuennusteesta on todettavissa, että väestön odotetaan kasvavan merkittävästi myös muun kuin Vuosaaren alueella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti 23.5.2023 § 97 palveluverkkosuunnittelua koskevista tavoitteista ja periaatteista. Palveluverkkosuunnittelua ohjaa Helsingin kaupunkistrategia, toimitilastrategia ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia, pelastuslaitoksen palvelutasopäätös sekä palvelutiloihin ja palvelujen toteuttamiseen liittyvää lainsäädäntö. Palveluverkkosuunnittelussa noudatetaan kaupunkiyhteisiä tietolähteitä, linjauksia ja ohjeistuksia sekä kaupunkiyhteisen palveluverkkosuunnittelun periaatteita ja linjauksia. Palveluverkkosuunnittelu on toimialalla pysyvää toimintaa. Uuden tilan tarvetta pyritään välttämään ja tilankäyttöä tehostamaan. Ennen uusia tilahankkeita optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttöä muun muassa lisäämällä niiden yhteiskäyttöisyyttä, vähentämällä henkilökohtaista huonetilaa ja pidentämällä aukioloaikoja.

Nykyisessä palveluverkkosuunnitelmassa THK:t rakentuvat pääasiassa alueille, joissa on huomattavasti suurempi väestö kuin Vuosaaressa. Toiminnassa ovat Kalasataman, Vuosaaren ja Myllypuron THK:t, Itäkadun, Vuosaaren, Kallion ja Kampin PK:t. Suunnitteilla ovat Kampin THK, Haagan, Malmin ja Oulunkylän PK:t ja THK:t.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimivilla ja riittävän hyvin saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on myönteinen vaikutus asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2023 ilmoitusasioissa esitetysti Vuosaaren terveyspalvelujen saatavuus ja palvelutaso edustavat tällä hetkellä kaupungin keskitasoa, eivätkä ne ole muuta kaupunkia merkittävästi huonompia."

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien terveydenhuollon palvelupistettä Meri-Rastilan ostoskeskukseen. Lausuntoa on pyydetty 19.9.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 52481

leena.turpeinen@hel.fi