Mikroliikkumisen palvelujen pysäköintiratkaisut Helsingin kantakaupungissa

HEL 2023-001569
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 368 §

Oikaisuvaatimus mikroliikkumisen pysäköintiratkaisuja koskevista päätöksistä, Bostadsaktiebolaget Engelplatsen 2-4

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 21.03.2023 § 166 ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 31.03.2023 § 33 tehdyn oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun pysäköintipaikka osoitteessa Engelinaukio 2 on vaadittu poistettavaksi. Sähköpotkulautojen pysäköintipaikka nro 604 osoitteessa Engelinaukio 2 poistetaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat päätökset

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 21.03.2023 § 166 hyväksynyt mikroliikkumisen palveluita koskevan pysäyttämiskieltoalueen sekä niille osoitettujen pysäköintipaikkojen toteuttamisen keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on päätöksellään 31.03.2023 § 33 hyväksynyt pysäköintipaikkojen tarkat sijainnit sekä liikenteenohjauslaitteet, joilla pysäköintipaikat toteutetaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kohdistanut samansisältöisen oikaisuvaatimuksen molempiin päätöksiin, joten asiat on käsitelty yhdessä ja ratkaistu tällä päätöksellä.

Oikaisuvaatimus

Bostadsaktiebolaget Engelplatsen 2–4 on tehnyt päätöksistä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut kaupungille 27.3.2023. Oikaisuvaatimusta on lisäksi täydennetty 3.4.2023. Oikaisuvaatimuksen mukaan sähköpotkulautojen pysäköintipaikan sijoittaminen Engelinaukiolle ei ole kaupunkikuvallisesti perusteltua, eikä sille ole tosiasiallista tarvetta. Sähköpotkulautojen pysäköintipaikkaa ei tarvita myöskään lumen kasaamiseen, sillä alueella on jo ennestään lumenkasauspaikka. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että autojen pysäköintipaikoille on alueella jatkuva tarve.

Perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 21.03.2023 § 166 hyväksyttyjen pysäköintialueiden käyttöastetta ja toimivuutta on seurattu jatkuvasti sähköpotkulautayritysten kaupungille toimittamien sijaintitietojen perusteella. Datan perusteella Engelinaukion pysäköintipaikka (sijainti nähtävillä liitteessä 1) on ollut poikkeuksellisen vähäisellä käytöllä ja sille on löydetty pysäköintiverkostoa paremmin palveleva sijainti lähialueelta, joten se on tarkoituksenmukaista poistaa. Uudesta sijainnista päätetään liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksellä.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä 21.03.2023 § 166 ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöstä 31.03.2023 § 33 muutetaan niin, että sähköpotkulautojen pysäköintipaikka nro 604 osoitteessa Engelinaukio 2 poistetaan.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Liikenne- ja katusuunnittelu Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö 31.03.2023 § 33

21.03.2023 Ehdotuksen mukaan

14.03.2023 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Katri Lindman, lakimies, puhelin: 09 310 28693

katri.lindman@hel.fi

Miikka Kulpakko, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 37657

miikka.kulpakko@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Oikaisuvaatimus 27.3.2023
3. Oikaisuvaatimus, täydennys 3.4.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.