Yhtiökokoukset vuonna 2023, Helsingin V Yhteiskoulu Talo Oy

HEL 2023-001684
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 79 §

Helsingin V Yhteiskoulun talo Oy:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin V Yhteiskoulun talo Oy:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hyväksytään yhtiön hallituksen esitys yhtiön omistaman koulurakennuksen purkamisesta sekä valtuuksien antamisesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle tarvittaviin purkamistoimenpiteisiin ryhtymisestä.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin V Yhteiskoulun talo Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön.

Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 13.2.2023 § 28 hyväksymän tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian mukaan yhtiön omistajuuslinjauksena on omistuksesta luopuminen tai yhtiö purkaminen, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Koulurakennuksen purkaminen ja tontin tuleva käyttö

Helsingin V Yhteiskoulun talo Oy:n omistama koulurakennus on tyhjillään Malminkartanossa osoitteessa Arentipolku 1 sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen peruskorjaus edellyttäisi niin laajoja korjaustoimenpiteitä, että sen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella on pitkällä tähtäimellä kokonaistaloudellisempi ratkaisu kuin peruskorjaus.

Tiloissa vuokralaisena ollut Apollon Yhteiskoulu on siirtynyt rakennuksen huonon kunnon vuoksi Ammattienedistämissäätiö AEL sr:n omistamiin väistötiloihin syksyllä 2020. Tämän jälkeen rakennuksessa ei ole ollut käyttäjää. Tyhjillään oleva rakennus aiheuttaa haittaa ympäristössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole palvelukäyttötarvetta rakennukselle ja todennut, että toiminnallisesti rakennus soveltuu huonosti koulukäyttöön. Rakennuksen nykyiset tilajärjestelyt vaatisivat suuria muutoksia palvellakseen toimivana oppimisympäristönä. Kaupunginmuseo on todennut, että rakennuksella ei ole kulttuurihistoriallista suojeluarvoa.

Tarkoituksena on, että koulurakennuksen purkamisen jälkeen tontille sijoitetaan suunnitellun Malminkartanon sydän -hankkeen edellyttämät väistöpaviljongit. Rakennuksen purkaminen pyritään toteuttamaan samanaikaisesti koulurakennuksen vieressä sijaitsevan, päiväkoti Apilan purkamisen yhteydessä.

Toimivalta

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n hallituksen esitys 23.5.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.